Zza chmur wychodzi słońce, czyli przebiśniegi Valencii

Ever Banega

Kolej­ny arty­kuł — w ramach nie­daw­no nawią­za­nej współ­pra­cy ze “Spor­t­Klu­bem” — któ­ry przed­sta­wia oso­bi­stą ana­li­zę pierw­szych meczów “Nie­to­pe­rzy” pod wodzą Erne­sto Valver­de. Cały felie­ton moż­na rów­nież prze­czy­tać na ofi­cjal­nej stro­nie sta­cji tele­wi­zyj­nej, Spor­t­Klub Pol­ska.

Pro­myk nadziei na ura­to­wa­nie całe­go sezo­nu zaświe­cił nad Esta­dio Mestal­la. Cza­su na inter­wen­cję miał nie­wie­le, jed­nak wycią­gnął z zawod­ni­ków tyle, ile potra­fił. W nie­ca­łe trzy tygo­dnie zdo­łał prze­rwać kosz­mar­ną wyjaz­do­wą serię oraz przy­wró­cić kibi­com wia­rę w lep­sze cza­sy. Jedy­ną ska­zą na jego wize­run­ku było potknię­cie z Rayo Val­le­ca­no. Jak, w gru­dnio­wej pró­bie rato­wa­nia Valen­cii, pora­dził sobie Erne­sto Valver­de?

Czy­taj dalej

Specjalnie dla SportKlubu: o walenckich Argentyńczykach słów kilka!

Dwójka pivotów z Argentyny

Przed kil­ko­ma dnia­mi do naszej redak­cji zgło­sił się Mate­usz Bystrzyc­ki, czy­li komen­ta­tor Spor­t­Klu­bu. Dzien­ni­karz wyszedł z pew­ną ini­cja­ty­wą współ­pra­cy — co spo­tka­ło się ze spo­rą apro­ba­tą w naszym gro­nie redak­cyj­nym. Oso­bi­ście pod­ją­łem się napi­sa­nia krót­kie­go tek­stu, któ­re­go celem jest przy­bli­że­nie syl­we­tek Fer­nan­do Gago oraz Éve­ra Bane­gi, a dokład­niej: “oce­na ich boisko­wych umie­jęt­no­ści, poten­cja­łu, naj­więk­szych zalet i wad, per­spek­tyw na przy­szłość, zna­cze­nia dla dru­ży­ny Valen­cii oraz komu­ni­ka­cji na boisku oraz poza nim”. Zapra­szam do lek­tu­ry!

Czy­taj dalej