Dodaj tekst

Napisałeś/aś cie­ka­wy tekst? Chcesz aby następ­ne poko­le­nia mogły czy­tać Two­je felie­to­ny na nie­śmier­tel­nym i jedy­nym oku kibi­ców Valen­cii CF? Jeśli na któ­re­kol­wiek z tych pytań odpowiedziałeś/aś “tak” — to nie masz inne­go wyj­ścia, jak tyl­ko się do nas zgło­sić.

Cze­ka­my na Two­je zgło­sze­nie 24 godzi­ny na dobę… no dobra — może to mała prze­sa­da, ale bądź pewien, że się ode­zwie­my.

Co w zamian? Kon­to auto­ra na Oku, mail w dome­nie vcf.pl, ale to jesz­cze nic w porów­na­niu z chwa­łą i sła­wą jaka na Cie­bie cze­ka…

Skon­tak­tuj się z nami za pomo­cą  tego for­mu­la­rza.

Pozdro­wie­nia

Redak­cja vcf.pl