Vae Victo…

Czas Chwały lub Czas Pogardy. Czas Emery’ego.

Cel­tyc­ki wódz Bren­nus wie­dział, co mówi. Sło­wa wypo­wie­dzia­ne w IV w. p.n.e. po zdo­by­ciu przez nie­go Rzy­mu nadal są aktu­al­ne. Każ­dy zwy­cię­żo­ny musi zapła­cić za swo­ją klę­skę. Rzym zapła­cił czy­stym zło­tem — ale prze­trwał. Czym zapła­ci­ła­by Valen­cia, gdy­by w tym roku nie uda­ło się jej awan­so­wać do Ligi Mistrzów? Zapew­ne ist­nie­niem.

Czy­taj dalej