Kim jest Czytelnicy?

Nasi Kochani Czytelnicy pisać też potrafią. Przewyższają w tym nieraz i samą redakcję (najczęściej zresztą).

Nowa twarz Ligue 1

Kiedyś_mówiło_się_o_złotym_pokoleniu Por­tu­gal­czy­ków. Rui Costa, Nuno Gomes, Luis Figo i resz­ta eki­py owień­czo­na zosta­ła mia­nem jed­ne­go z naj­lep­szych sor­tów tam­tej­sze­go pił­kar­stwa. We Fran­cji może być podob­nie — w roku 1987 na świat przy­szli choć­by Karim Ben­ze­ma, Samir Nasri, Hatem Ben Arfa. Ale to nie wszyst­ko. W maju, w małym mie­ście Sen­lis, uro­dził się Kevin Game­iro — wscho­dzą­ca gwiaz­da fran­cu­skie­go fut­bo­lu.

Czy­taj dalej

Brasileirao o Jonasie

Jonas Gonça­lves Oli­ve­ira, naj­now­szy naby­tek Valen­cii, nie jest ano­ni­mo­wym zawod­ni­kiem dla znaw­ców bra­zy­lij­skie­go fut­bo­lu. Kil­ka zdań na temat Jona­sa napi­sał spe­cjal­nie dla vcf.pl Bra­si­le­irao, autor blo­ga http://brasileirao.blox.pl

Czy­taj dalej