Hannover 96 — Valencia CF okiem kibiców

foto

Wszyst­ko zaczę­ło się już 14 lip­ca, kie­dy to prze­glą­da­jąc nasze forum zauwa­ży­łem wpis Dzid­ka doty­czą­cy pro­po­zy­cji wyjaz­du na mecz. Jako że mia­łem szczę­ście być już na jed­nym meczu Valen­cii (Pra­ga, mecz LE Sla­via 2–2 Valen­cia) i wspo­mi­nam to bar­dzo dobrze, zapra­gną­łem kolej­ny raz zoba­czyć na żywo naszych zawod­ni­ków w akcji.

Czy­taj dalej