Inny Pajacyk

Żal mi dupę ści­snął w sobo­tę, gdy z obo­wiąz­ków czy­sto zawo­do­wych musia­łem obej­rzeć mecz Realu Sara­gos­sa z bar­dziej cho­dli­wym Realem. Bynaj­mniej nie z powo­du defi­cy­tu daru podziel­no­ści uwa­gi tele­wi­zyj­nej opu­ści­łem kon­fron­ta­cję der­bo­wą Valen­cii z wia­do­mo kim. Po raz pierw­szy uświa­do­mi­łem sobie jed­nak, że zamie­nie­nie Pablo Aima­ra za nese­ser pełen euro­bank­no­tów pły­ną­cy z Esta­dio La Roma­de­ra był błę­dem.

Czy­taj dalej