Kim jest Dominik Piechota?

Pasjonat futbolu. Powiązany miłosnymi relacjami z Valencią CF. Czasami tu i ówdzie udaje, że potrafi pisać. Na przykład tutaj: dominikpiechota.wordpress.com

Debata o Primera División

Przed kil­ko­ma tygo­dnia­mi zosta­łem popro­szo­ny o udział w dys­pu­cie doty­czą­cej — moim zda­niem — naj­lep­szej ligi świa­ta. Sko­ro zawar­łem już pew­ną pro­wo­ka­cję, mogę przejść do fak­tów waż­niej­szych. Przed­sta­wi­cie­le FC Bar­ce­lo­ny, Realu Madryt, Realu Betis, Realu Sara­gos­sa i… Valen­cii CF pole­mi­zo­wa­li na temat run­dy jesien­nej sezo­nu 2012/2013 w hisz­pań­skiej La Liga. Czy Kata­loń­czy­cy mogą nakła­dać już mistrzow­ską koro­nę? Dla­cze­go Real zaczął sezon od fal­se star­tu? Czy podział pie­nię­dzy ule­gnie kie­dyś zmia­nie? Tyle i jesz­cze wię­cej w deba­cie pro­wa­dzo­nej przez zade­kla­ro­wa­ne­go culés, Miko­ła­ja Woź­nia­ka.

Czy­taj dalej

Gago zmienny jak kobieta

Pił­karz rodem z Buenos Aires, obda­rzo­ny argen­tyń­skim tem­pe­ra­men­tem, hisz­pań­ską tech­ni­ką, bra­zy­lij­ską pasją, wło­skim zacię­ciem, nie­miec­ką dys­cy­pli­ną i… nastro­jem zmien­nym jak angiel­ska pogo­da. Ostat­nie tygo­dnie poka­za­ły kapry­śność Fer­nan­do Gago, co natych­miast zosta­ło wyko­rzy­sta­ne jako pożyw­ka dla mediów.

Czy­taj dalej

W poszukiwaniu dziedzica

David Albelda

Pre­zy­dent oraz dyrek­tor spor­to­wy “Nie­to­pe­rzy” nad­zwy­czaj dosłow­nie trak­tu­ją przy­do­mek swo­je­go klu­bu, bowiem praw­do­po­dob­nie trwa­ją w sta­nie hiber­na­cji typo­wym dla tego rzę­du ssa­ków. Apa­tia sekre­ta­ria­tu tech­nicz­ne­go sta­je się już powo­li recy­dy­wą. Bez­czyn­ność, bier­ność, gnu­śność — czy­li pra­wi­dło­we opi­sa­nie bra­ku aktyw­no­ści oraz dzia­łań w ich rze­ko­mej “pra­cy”. Brau­lio Vazqu­ez chy­ba pró­bu­je wyna­leźć elik­sir nie­śmier­tel­no­ści, by napo­ić nim Davi­da Albel­dę. 35-let­ni pił­ka­rze zazwy­czaj nie bywa­ją tak wital­ni jak “El Capi­táno”.

Czy­taj dalej