Brasileirao o Jonasie

Jonas Gonça­lves Oli­ve­ira, naj­now­szy naby­tek Valen­cii, nie jest ano­ni­mo­wym zawod­ni­kiem dla znaw­ców bra­zy­lij­skie­go fut­bo­lu. Kil­ka zdań na temat Jona­sa napi­sał spe­cjal­nie dla vcf.pl Bra­si­le­irao, autor blo­ga http://brasileirao.blox.pl

Czy­taj dalej