Specjalnie dla SportKlubu: o walenckich Argentyńczykach słów kilka!

Dwójka pivotów z Argentyny

Przed kil­ko­ma dnia­mi do naszej redak­cji zgło­sił się Mate­usz Bystrzyc­ki, czy­li komen­ta­tor Spor­t­Klu­bu. Dzien­ni­karz wyszedł z pew­ną ini­cja­ty­wą współ­pra­cy — co spo­tka­ło się ze spo­rą apro­ba­tą w naszym gro­nie redak­cyj­nym. Oso­bi­ście pod­ją­łem się napi­sa­nia krót­kie­go tek­stu, któ­re­go celem jest przy­bli­że­nie syl­we­tek Fer­nan­do Gago oraz Éve­ra Bane­gi, a dokład­niej: “oce­na ich boisko­wych umie­jęt­no­ści, poten­cja­łu, naj­więk­szych zalet i wad, per­spek­tyw na przy­szłość, zna­cze­nia dla dru­ży­ny Valen­cii oraz komu­ni­ka­cji na boisku oraz poza nim”. Zapra­szam do lek­tu­ry!

Czy­taj dalej