Valencia w liczbach — informator dla kibiców

Wokół kry­zy­su oraz dłu­gu Valen­cii powsta­ło już wie­le mitów i choć wszy­scy są świa­do­mi trud­ne­go poło­że­nia klu­bu, nie każ­dy orien­tu­je się, z cze­go to wyni­ka, w jakim punk­cie kon­kret­nie znaj­du­je się walenc­ki klub oraz dokąd zmie­rza. Dział spor­to­wy kana­łu „SER” posta­no­wił pod­su­mo­wać ostat­nie lata klu­bu oraz jego sytu­ację eko­no­micz­ną. Zapra­sza­my do lek­tu­ry cie­ka­we­go tek­stu przy­go­to­wa­ne­go przez Micha­ła Świer­żyń­skie­go czy­li Migu­ela­Ser­gio!

Czy­taj dalej

Finanse klubu – kompendium valencianisty

Zerwa­ne umo­wy, licz­ne okre­sy zamy­ka­ne stra­ta­mi, absur­dal­ne epi­zo­dy, milio­no­we rachun­ki za audy­ty, któ­re nie doszły do skut­ku, nie­bo­tycz­ne zarob­ki zawod­ni­ków rezerw (Par­ri, Jona­than) oraz inne wąt­pli­we inte­re­sy… Naj­now­sza histo­ria klu­bu, w cza­sach jego świet­no­ści, zawie­ra rów­nież cudow­ne uciecz­ki przed znik­nię­ciem, któ­re­mu zapo­bie­gły sprze­daż akty­wów, zarów­no tych na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści, jak i spor­to­wych.

Czy­taj dalej