Finanse klubu – kompendium valencianisty

Zerwa­ne umo­wy, licz­ne okre­sy zamy­ka­ne stra­ta­mi, absur­dal­ne epi­zo­dy, milio­no­we rachun­ki za audy­ty, któ­re nie doszły do skut­ku, nie­bo­tycz­ne zarob­ki zawod­ni­ków rezerw (Par­ri, Jona­than) oraz inne wąt­pli­we inte­re­sy… Naj­now­sza histo­ria klu­bu, w cza­sach jego świet­no­ści, zawie­ra rów­nież cudow­ne uciecz­ki przed znik­nię­ciem, któ­re­mu zapo­bie­gły sprze­daż akty­wów, zarów­no tych na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści, jak i spor­to­wych.

Czy­taj dalej