Valencia w liczbach — informator dla kibiców

Wokół kry­zy­su oraz dłu­gu Valen­cii powsta­ło już wie­le mitów i choć wszy­scy są świa­do­mi trud­ne­go poło­że­nia klu­bu, nie każ­dy orien­tu­je się, z cze­go to wyni­ka, w jakim punk­cie kon­kret­nie znaj­du­je się walenc­ki klub oraz dokąd zmie­rza. Dział spor­to­wy kana­łu „SER” posta­no­wił pod­su­mo­wać ostat­nie lata klu­bu oraz jego sytu­ację eko­no­micz­ną. Zapra­sza­my do lek­tu­ry cie­ka­we­go tek­stu przy­go­to­wa­ne­go przez Micha­ła Świer­żyń­skie­go czy­li Migu­ela­Ser­gio!

Czy­taj dalej