Kim jest Łukasz Kwiatek?

Gwiazdor redakcji vcf.pl. Nieoceniony i najaktywniejszy felietonista Oka. Pisze regularnie dla Interii. W wolnym czasie publikuje na swoim blogu Okiem w Ekran. Gdzieniegdzie znany jako Ulesław.

Mateusz Borek, Ruben Baraja, Prima Aprilis i vcf.pl

Ćwierć­fi­na­ło­wy mecz Ligi Euro­py pomię­dzy Valen­cią i Atle­ti­co komen­to­wa­li na ante­nie TV4 Mate­usz Borek oraz Andrzej Strej­lau. Do momen­tu, gdy za dłuż­sze roz­gry­wa­nie zabrał się Ruben Bara­ja, szło im nad­zwy­czaj zgrab­nie. Pił­karz dłu­go holu­ją­cy pił­kę to dla każ­de­go komen­ta­to­ra ide­al­na oka­zja, by przy­bli­żyć widzom/słuchaczom jego syl­wet­kę, podzie­lić się naj­now­szy­mi donie­sie­nia­mi zagra­nicz­nej pra­sy, nie­co poplot­ko­wać. Moż­na zacie­ka­wić i chwi­lę pocią­gnąć temat, bo prze­cież 90 minut dłu­gie, a nie­ustan­nym żon­glo­wa­niem nazwi­ska­mi da się ludz­kość śmier­tel­nie zanu­dzić. Pła­cą komen­ta­to­ro­wi rów­nież i za to, by coś o pił­ka­rzach wie­dział i umiał opo­wie­dzieć o tym na ante­nie.

Czy­taj dalej

Jak rodzi się news

Do tej pory Valen­cia opie­ra­ła się poku­sie spie­nię­że­nia swo­jej gwiaz­dy [Vil­li], ale w ostat­nim tygo­dniu wyda­ła się pogo­dzo­na ze stra­tą byłe­go pił­ka­rza Realu Sara­gos­sadonio­sło Sky­Sports, nawią­zu­jąc do słów pre­zy­den­ta klu­bu, Manu­ela Llo­ren­te, któ­ry wyce­nił Vil­lę na 88M €. Całość nie brzmia­ła­by gro­te­sko­wo, gdy­by — wzo­rem angiel­skich dzien­ni­ka­rzy — pomi­nąć sce­ne­rię usta­le­nia ceny Vil­li.

Czy­taj dalej