Jak rodzi się news

Do tej pory Valen­cia opie­ra­ła się poku­sie spie­nię­że­nia swo­jej gwiaz­dy [Vil­li], ale w ostat­nim tygo­dniu wyda­ła się pogo­dzo­na ze stra­tą byłe­go pił­ka­rza Realu Sara­gos­sadonio­sło Sky­Sports, nawią­zu­jąc do słów pre­zy­den­ta klu­bu, Manu­ela Llo­ren­te, któ­ry wyce­nił Vil­lę na 88M €. Całość nie brzmia­ła­by gro­te­sko­wo, gdy­by — wzo­rem angiel­skich dzien­ni­ka­rzy — pomi­nąć sce­ne­rię usta­le­nia ceny Vil­li.

Czy Vil­la zosta­nie sprze­da­ny za 44M ? Według mnie Valen­cia powin­na go sprze­dać za dru­gie tyle… — zapy­ta­ny został Manu­el Llo­ren­te. Według mnie tak­że Vil­la wart jest dru­gie tyle — odpo­wie­dział… jed­ne­mu ze słu­cha­czy wykła­du z Histo­rii Valen­cii CF, pod­czas ofi­cjal­ne­go zakoń­cze­nia kur­su na Wydzia­le Filo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Walen­cji. Tak w XXI wie­ku pre­zy­den­ci klu­bów usta­la­ją ceny swo­ich gwiazd. Tak w XXI wie­ku pra­sa zdo­by­wa sen­sa­cyj­ne infor­ma­cje o usta­la­niu cen za gwiaz­dy.

O wszyst­kim 1 grud­nia doniósł walenc­ki dzien­nik Las Pro­vin­cias. W nie­zbyt dokład­nym tłu­ma­cze­niu:

Ponie­dzia­łek, 9 rano. Poweek­en­do­wy kac i chłód. Czyn­ni­ki wystar­cza­ją­ce, by stu­den­ci nie chcie­li zada­wać pytań. Ale oto Manu­el Llo­ren­te zdo­łał oży­wić audy­to­rium. Pytaj­cie o co chce­cie, odpo­wiem na co mogę, ponie­waż są tutaj dzien­ni­ka­rze — zachę­cił. Pomi­mo tej pro­po­zy­cji, poja­wi­ło się led­wie sześć pytań. Jeden ze stu­den­tów poru­szył kwe­stię 44M, któ­rych bra­ku­je w budże­cie na nowy sezon, i zwią­zał je z koniecz­no­ścią sprze­da­ży Davi­da Vil­li. Moim zda­niem, trze­ba go sprze­dać za dru­gie tyle — powie­dział stu­dent. Rów­nież uwa­żam, że Vil­la wart jest dwa razy tyle — przy­tak­nął Llo­ren­te.

Owszem, Llo­ren­te dodał następ­nie, że to jed­nak rynek usta­la ceny, po czym przy­po­mniał, że Valen­cia już kie­dyś odda­wa­ła swo­je gwiaz­dy, więc nie powin­na bać się sprze­da­wać zawod­ni­ków, ale nie było to nic wię­cej, niż powtó­rze­nie po raz sto pierw­szy wła­sne­go zda­nia, z któ­rym obej­mo­wał urząd pre­zy­den­ta klu­bu.

Wie­ści Sky­Sports powtó­rzy­li na razie chy­ba tyl­ko redak­to­rzy RealMadrid.pl. Ale kto wie, czy wkrót­ce news o usta­le­niu ceny za Vil­lę nie obie­gnie świa­ta po raz kolej­ny? Wiel­kie por­ta­le tyl­ko cze­ka­ją, na tak łako­me tytu­ły, jak np. “Naj­lep­szy napast­nik świa­ta do wzię­cia za 88M €.

Jaki z tego morał?

1. War­to się­gać do lokal­nej pra­sy.

2. War­to wszel­kie donie­sie­nia trans­fe­ro­we trak­to­wać z poważ­nym przy­mru­że­niem oka.

3. War­to pomy­śleć, zanim z suchej infor­ma­cji agen­cyj­nej zbu­du­je się new­sa. Moż­na nie­co prze­in­ter­pre­to­wać i prze­ko­lo­ro­wać nie­któ­re fak­ty. Wycho­dząc na ingo­ran­ta.