Zgadywanka

Co praw­da forum redak­cyj­ne oraz wszel­kie zacho­wy­wa­ne na nim infor­ma­cje są ści­śle taj­ne, jed­nak nic chy­ba się nie sta­nie, jeśli udo­stęp­nię pew­ną jego część. Redak­to­rzy są przez użyt­kow­ni­ków dość dobrze zna­ni, tak samo, jak i ich poglą­dy, dla­te­go też zgod­nie z tytu­łem posta zapra­szam do zga­dy­wa­nia, któ­re gło­sy zosta­ły odda­ne przez któ­re­go redak­to­ra:

Zestaw I:

Najlepszy zawodnik: 1.Villa 2. Silva 3. Mata
Najlepszy transfer: 1. Mata 2. Arizmendi 3. Alexis
Najgorszy transfer: 1. Fernandes 2. Fernandes 3. Fernandes
Największa niespodzianka (zawodnik) 1. Mata 2. Arizmendi
Największa niespodzianka (mecz) 1. Valencia - Barcelona 3:2
Największe rozczarowanie (zawodnik) 1. Albiol 2. Edu (chyba zbyt wielkie nadzieje pokładałem w jego powrocie)
Największy pechowiec: 1. Alexis

Zestaw II:

Czy­taj dalej

Dla Valencianisty, korzystania z Internetu lekcja.

Redak­to­rem być, zwłasz­cza tech­nicz­nym to cięż­ka dola. Dużo pra­cy i nie zawsze doce­nia­nej. Weź­my sobie ot kwe­stię komen­ta­rzy pod new­sa­mi na stro­nie głów­nej vcf.pl. Isto­ta komen­ta­rza, zakła­da pew­ną rela­cję mię­dzy nim samym, a tym do cze­go się odno­si (w tym wypad­ku do new­sa). “Moż­li­wo­ści” komen­ta­rza są więc ogra­ni­czo­ne. Trze­ba było stwo­rzyć coś, co pozwo­li­ło­by na sze­ro­ką wymia­nę infor­ma­cji. I tak zro­dzi­ły się listy dys­ku­syj­ne opar­te o pro­to­kół mailo­wy oraz kana­ły IRC (Inter­net Relay Chat) i wszel­kie­go rodza­ju cza­ty (swo­ją dro­gą zwy­kle opar­te na pro­to­ko­le IRC). Wraz z roz­wo­jem języ­ka PHP przy­szedł czas forów inter­ne­to­wych i ich dyna­micz­ny roz­wój. Idea forum zakła­da upo­rząd­ko­wa­nie. Wąt­ki są odpo­wied­nio pogru­po­wa­ne i przy­dzie­lo­ne do pasu­ją­cych kate­go­rii. Dzię­ki temu Inter­nau­ta otrzy­mał moż­li­wość napraw­dę swo­bod­nej wymia­ny i poszu­ki­wa­nia infor­ma­cji. Każ­dy sza­nu­ją­cy się ser­wis zakła­dał forum, by oprócz komen­to­wa­nia dać użyt­kow­ni­kom moż­li­wość dys­ku­to­wa­nia oraz dzie­le­nia róż­ne­go rodza­ju wia­do­mo­ścia­mi. Bar­dzo czę­sto, choć nie­co rza­dziej, porząd­ne ser­wi­sy zakła­da­ły rów­nież swój kanał IRC czy też pokój na jakimś cza­cie (o wyż­szo­ści IRC nad tym dru­gim może roz­wi­nę się kie­dyś jesz­cze).

Czy­taj dalej