Dlaczego mruwek wybrańcem Valencii jest

Uro­dzi­ny Mruw­ka: 9 X 1987
Jed­no z naj­więk­szych świąt w Walen­cji1: 9 X
rok od któ­re­go Valen­cia nie spa­dła do Segun­da: 1987

Cie­kwe praw­da?

1 triumf Jaku­ba I Zdo­byw­cy nad Muzuł­ma­na­mi