Dla Valencianisty, korzystania z Internetu lekcja.

Redak­to­rem być, zwłasz­cza tech­nicz­nym to cięż­ka dola. Dużo pra­cy i nie zawsze doce­nia­nej. Weź­my sobie ot kwe­stię komen­ta­rzy pod new­sa­mi na stro­nie głów­nej vcf.pl. Isto­ta komen­ta­rza, zakła­da pew­ną rela­cję mię­dzy nim samym, a tym do cze­go się odno­si (w tym wypad­ku do new­sa). “Moż­li­wo­ści” komen­ta­rza są więc ogra­ni­czo­ne. Trze­ba było stwo­rzyć coś, co pozwo­li­ło­by na sze­ro­ką wymia­nę infor­ma­cji. I tak zro­dzi­ły się listy dys­ku­syj­ne opar­te o pro­to­kół mailo­wy oraz kana­ły IRC (Inter­net Relay Chat) i wszel­kie­go rodza­ju cza­ty (swo­ją dro­gą zwy­kle opar­te na pro­to­ko­le IRC). Wraz z roz­wo­jem języ­ka PHP przy­szedł czas forów inter­ne­to­wych i ich dyna­micz­ny roz­wój. Idea forum zakła­da upo­rząd­ko­wa­nie. Wąt­ki są odpo­wied­nio pogru­po­wa­ne i przy­dzie­lo­ne do pasu­ją­cych kate­go­rii. Dzię­ki temu Inter­nau­ta otrzy­mał moż­li­wość napraw­dę swo­bod­nej wymia­ny i poszu­ki­wa­nia infor­ma­cji. Każ­dy sza­nu­ją­cy się ser­wis zakła­dał forum, by oprócz komen­to­wa­nia dać użyt­kow­ni­kom moż­li­wość dys­ku­to­wa­nia oraz dzie­le­nia róż­ne­go rodza­ju wia­do­mo­ścia­mi. Bar­dzo czę­sto, choć nie­co rza­dziej, porząd­ne ser­wi­sy zakła­da­ły rów­nież swój kanał IRC czy też pokój na jakimś cza­cie (o wyż­szo­ści IRC nad tym dru­gim może roz­wi­nę się kie­dyś jesz­cze).

Dzię­ki IRC i forum, prócz dobre­go ser­wi­su infor­ma­cyj­no — roz­ryw­ko­we­go, użyt­kow­nik otrzy­my­wał moż­li­wość współ­two­rze­nia czy też współ­uczest­ni­cze­nia w okre­ślo­nej spo­łecz­no­ści. Inter­net zyskał dzię­ki tym 2 wyna­laz­kom swój “nowy wymiar”. Potem przy­szedł czas na blo­gi. Naj­pierw oso­bi­ste, potem tema­tycz­ne i blo­gi wie­lo­oso­bo­we, któ­re wyty­czy­ły w sie­ci obszar swo­iste­go pamięt­ni­ka, mani­fe­stu, tudzież po pro­stu miej­sca, gdzie zwy­kły Kowal­ski może gło­sić swo­je poglą­dy świa­tu w for­mie dłuż­szej i mniej skrę­po­wa­nej niż na forum.

Z powyż­szych wywo­dów jasno wyni­ka, że każ­dy wyna­la­zek Inter­ne­tu cze­muś słu­ży. Jeśli coś cze­muś słu­ży, to pew­nie też zosta­ło spe­cjal­nie do tego zapro­jek­to­wa­ne. Wyda­je się więc jasne, że wygod­niej uży­wać tych nie­rzad­ko maj­stersz­ty­ków współ­cze­snej pro­gra­mi­sty­ki zgod­nie z ich prze­zna­cze­niem. Po pro­stu tak jest WYGODNIEJ. Nie wie­dzieć cze­mu nie­któ­rzy usi­łu­ją iść na prze­kór wygo­dzie. Co wię­cej twier­dzą, że forum, IRC i inne rze­czy są nie­wy­god­ne! Wszyst­ko moż­na prze­cież zamknąć w komen­ta­rzach, i jest się tam lepiej “dostrze­żo­nym”. Bzdu­ra aż miło. Jak moż­na być lepiej dostrze­żo­nym pisząc o czymś co nie wią­że się z tema­ty­ką new­sa? Zwłasz­cza gdy na forum jest do tego miej­sce i być może ktoś miał już podob­ny pro­blem, pora­dził z nim sobie i moż­na z tego natych­miast sko­rzy­stać? Dla­cze­go nie spró­bo­wać na kana­le IRC gdzie moż­na (nie zna­czy, że zawsze) uzy­skać natych­mia­sto­wą reak­cję na pro­blem?

Czas na kil­ka pytań/wątpliwości pod­su­mo­wu­ją­cych not­kę:
1.Ale ludzie rzad­ko zaglą­da­ją na forum.
-To zaglą­daj nie­co czę­ściej ludziu, bo war­to.

2. Nie mam cza­su by prze­glą­dać forum!
-Wła­śnie dla Cie­bie wymy­ślo­no RSSy i tzw. plu­gi­ny “LastVi­sit” (exem­pla: RSS z forum oraz http://forum.vcf.pl/search.htm/lastvisit)

3. Nie umiem korzy­stać IRC!

-Spo­koj­nie. Na forum jest świet­na instruk­cja obsłu­gi.

4. Dla­cze­go się cze­pia­cie?
-My się nie cze­pia­my. Dba­my tyl­ko o porzą­dek infor­ma­cyj­ny oraz budo­wa­nie spo­łecz­no­ści w zgo­dzie z wygo­dą i logi­ką. Uczy­my innych korzy­sta­jąc z wła­sne­go doświad­cze­nia. Głu­pi cie­szy się z czy­jejś głu­po­ty, widząc że nie jest naj­gor­szy. Mądry cie­szy się mogąc poka­zać komuś coś nowe­go.

C.D.N.