Humor rodem z Hiszpanii cz.1

Ape­tyt rośnie w mia­rę jedze­nia.” W tym przy­pad­ku rze­kło­by się : Zain­te­re­so­wa­nie Valen­cią wzra­sta w mia­rę zwy­cięstw. Coraz czę­ściej “Los Ches” gosz­czą na ustach rze­szy fanów pił­ki noż­nej. Daje się to zauwa­żyć w róż­nych kate­go­riach np. kate­go­rii humo­ru. Chciał­bym więc zapre­zen­to­wać jed­ną z kil­ku hisz­pań­skich kary­ka­tur, w któ­rej boha­te­ra­mi są dwaj pił­ka­rze Valen­cii, a mia­no­wi­cie- Vil­la oraz Angu­lo. Treść w bar­dzo małym stop­niu prze­kształ­co­na, a to wzglę­du na rym, któ­ry wymy­ślo­ny został przez twór­ców (zapew­ne Hisz­pa­nów). A było to po wyj­ściu z gur­py w naj­wyż­szej kla­sie roz­gry­wek pił­kar­skich w Euro­pie- Cha­mi­pons League…

Czy­taj dalej