Valencia 08/09 okiem redaktora.

Nie jestem pre­zy­den­tem Valen­cii. Nie jestem tak­że jej tre­ne­rem. Ba, nie jestem nawet żad­nym dyrek­to­rem spor­to­wym, jed­nak dobro Nie­to­pe­rzy leży mi na ser­cu tak samo, jak i wspo­mnia­nym wyżej posta­ciom, a może nawet i bar­dziej. Nie­mniej wła­dzy żad­nej nie posia­dam, co jed­nak nie prze­szka­dza mi w snu­ciu wła­snych pla­nów doty­czą­cych Los Ches. Korzy­sta­jąc z moż­li­wo­ści dzie­le­nia się nimi z inny­mi fana­mi Bla­nqu­ine­gros na łamach redak­cyj­ne­go OKA, posta­no­wi­łem przed­sta­wić rze­szy pol­skich kibi­ców Valen­cii swo­ją wizję Nie­to­pe­rzy w sezo­nie 2008/2009.

Obec­na kadra Valen­cii wyglą­da nastę­pu­ją­co:

 • Bram­ka­rze: Cani­za­res, Hil­de­brand, Mora
 • Obroń­cy: Albiol, Mar­che­na, Cane­ira, Hel­gu­era, Ale­xis, Migu­el, Moret­ti
 • Pomoc­ni­cy: Sun­ny, Madu­ro, Albel­da, Bara­ja, Angu­lo, Ever, Vicen­te, Joaqu­in, Silva, Edu
 • Napast­ni­cy: Vil­la, Morien­tes, Mata, Zigic, Ari­zmen­di

Dodat­ko­wo na wypo­ży­cze­niach prze­by­wa­ją:

 • Bram­karz: Butel­le
 • Obroń­cy: Navar­ro, Cur­ro Tor­res, Del Hor­no, Castells
 • Pomoc­ni­cy: Gavi­lan, Fer­nan­des, Sisi, Estoy­anoff, Regu­eiro, Via­na, Nacho Insa
 • Napast­ni­cy: Aaron, Miku

Do tego nale­ży doli­czyć Pablo, któ­ry po sezo­nie sta­nie się zawod­ni­kiem Ches, w związ­ku z czym mamy w kadrze rów­no 40 zawod­ni­ków, co – rzecz oczy­wi­sta – jest licz­bą o 15 za dużą. Zakła­da­jąc jed­no oprócz Pablo wzmoc­nie­nie, któ­rym był­by Guiza oraz fakt, iż w następ­nym sezo­nie na wypo­ży­cze­niu w dal­szym cią­gu prze­by­wał będzie Aaron mamy na zby­ciu 15 zawod­ni­ków.

I tak z klu­bem powin­ni się moim skrom­nym zda­niem poże­gnać:

 • Mora – nie­zbyt per­spek­ty­wicz­ny jak na trze­cie­go bram­ka­rza.
 • Navar­ro – dru­gim Nestą to on nie będzie.
 • Cur­ro Tor­res – sko­ro Moret­ti jest sła­by (zda­niem użyt­kow­ni­ków), to co powie­dzieć o Cur­ro?
 • Del Hor­no – Bask – alko­ho­lik nie był­by dobrym przy­kła­dem dla młod­szych kole­gów.
 • Estoy­anoff – podob­no jest zawod­ni­kiem Valen­cii. Podob­no, bo nikt go w żad­nym meczu nie widział.
 • Regu­eiro – Silva jest lep­szy, Gavi­lan i Mata o wie­le bar­dziej per­spek­ty­wicz­ni.
 • Nacho Insa – Silva w jego wie­ku jest gwiaz­dą Ches i naj­lep­szym jej – obok Vil­li zawod­ni­kiem.
 • Miku – kto to jest?
 • Castells – jak wyżej.
 • Hel­gu­era – jak grał (?) widział każ­dy.
 • Joaqu­in – od trzech lat bez for­my, w Valen­cii rap­tem kil­ka uda­nych meczów – war­to go sprze­dać póki coś moż­na na nim zaro­bić.
 • Vicen­te – od czte­rech lat czę­ściej w szpi­ta­lu niż na boisku, kie­dy gra nie pre­zen­tu­je daw­nej for­my, pie­nią­dze jed­nak moż­na za nie­go jakieś dostać. Poza tym Mata, Silva, czy Gavi­lan pora­dzą sobie z lewą pomo­cą.
 • Albel­da – pie­nią­dze się za nie­go otrzy­ma, zresz­tą sam chce odejść.
 • Edu – miał pro­wa­dzić grę Ches, nie­ste­ty albo miał kon­tu­zję, albo nie dał rady.
 • Zigic – nie­ste­ty nie dostał oka­zji na poka­za­nie talen­tu, a szko­da, bo bram­ki strze­lać potra­fi. Nie­ste­ty przy spro­wa­dze­niu Guizy był­by w naj­lep­szym wypad­ku dopie­ro 4 napast­ni­kiem Ches.

Po tak prze­pro­wa­dzo­nej korek­cie skła­du pozo­sta­je nastę­pu­ją­cych 25 zawod­ni­ków:

Bram­ka­rze: Cani­za­res, Hil­de­brand, Butel­le

Obroń­cy: Albiol, Mar­che­na, Cane­ira, Ale­xis, Migu­el, Moret­ti

Pomoc­ni­cy: Sun­ny, Madu­ro, Bara­ja, Angu­lo, Ever, Silva, Via­na, Fer­nan­des, Sisi, Gavi­lan, Pablo

Napast­ni­cy: Vil­la, Morien­tes, Mata, Ari­zmen­di, Guiza

Ową 25 moż­na oczy­wi­ście nie­znacz­nie sko­ry­go­wać. I tak z Valen­cią poże­gna­li­by się dwaj bram­ka­rze: Cani­za­res (któ­ry sam chce roz­wią­zać umo­wę) oraz Butel­le (któ­ry prze­grał rywa­li­za­cję o miej­sce w skła­dzie Val­la­do­lid). Miast nich na Mestal­la mógł­by tra­fić 19 – let­ni gol­ki­per Val­la­do­lid – Ser­gio Asen­jo, któ­ry to wła­śnie wygryzł ze skła­du Butel­le i posia­da już doświad­cze­nie w La Liga. Trze­cim bram­ka­rzem mógł­by nato­miast być jakiś dobrze roku­ją­cy na przy­szłość junior, np. Guaita z Mestal­le­ty, czy autor tego arty­ku­łu. W Valen­cii miej­sca nie zagrze­je tak­że z pew­no­ścią Sisi, któ­ry naj­praw­do­po­dob­niej zasi­li Geta­fe. Zwol­ni on w ten spo­sób miej­sce w skła­dzie, któ­re moż­na prze­zna­czyć na zakup obroń­cy – sze­ściu defen­so­rów w skła­dzie to zbyt mało. Dobrym obroń­cą był­by Garay.

Skład Valen­cii na nastę­pu­ją­cy sezon wyglą­dał­by tak:

Bram­ka­rze: Hil­de­brand, Asen­jo, marcin90

Obroń­cy: Albiol, Mar­che­na, Cane­ira, Ale­xis, Migu­el, Moret­ti, Garay

Pomoc­ni­cy: Sun­ny, Madu­ro, Bara­ja, Angu­lo, Ever, Silva, Via­na, Fer­nan­des, Gavi­lan, Pablo

Napast­ni­cy: Vil­la, Morien­tes, Mata, Ari­zmen­di, Guiza

Pod­sta­wo­wa jede­nast­ka:

Timo – Migu­el, Albion, Garay, Ale­xis (Moret­ti) – Pablo, Mar­che­na, Ever (Bara­ja), Silva –Vil­la, Guiza

Z dobrym tre­ne­rem, któ­ry poukła­dał by eki­pę, taki skład nie miał­by pro­ble­mów z wywal­cze­niem miej­sca w co naj­mniej pierw­szej czwór­ce oraz sku­tecz­ną wal­ką w Pucha­rze UEFA.