Rekordzista absolutny.

Pyta­nie kon­kur­so­we: Co łączy nastę­pu­ją­cych użyt­kow­ni­ków nasze­go ser­wi­su: MaxPer­for­man­ce, RadekSS, RadekSS92, Sza­ma­nVCF, Sza­man-NTFS, Coca­ine oraz MXP-V?

Pra­wi­dło­wa odpo­wiedź: Nad­zwy­czaj­na zbież­ność imion, nazwisk, miej­sco­wo­ści uro­dze­nia, daty uro­dze­nia oraz zain­te­re­so­wań.

Czym tłu­ma­czyć ten nie­spo­ty­ka­ny dotych­czas feno­men? Albo w jed­nej z jawo­rzyń­skich rodzin na świat przy­szły 7-racz­ki, któ­rym rodzi­ce – dla żar­tu – dali to samo imię na chrzcie, albo spo­tka­li­śmy się z przy­pad­kiem roz­sied­mie­nia(?) jaź­ni. W swej małost­ko­wo­ści, bez­względ­no­ści i abso­lut­nym wyzu­ciu z cno­ty wyro­zu­mia­ło­ści w połą­cze­niu z cho­ro­bli­wą podejrz­li­wo­ścią, nie daję wia­ry w pierw­szą z tych moż­li­wo­ści, zaś dru­ga bynaj­mniej mnie nie wzru­sza. Rodzi się jed­nak ele­men­tar­ne pyta­nie, czy jest inna moż­li­wość? Co może skła­niać do 7-krot­nej reje­stra­cji w danym ser­wi­sie? I co – o zgro­zo – skło­nić może, do pro­wa­dze­nia dys­ku­sji z samym sobą w new­sach sprzed paru mie­się­cy? Kto nie wie­rzy, zapra­szam do archi­wum. Może ktoś wykry­je kon­to nr 8? Owoc­nych poszu­ki­wań.

Popraw­ka: jak to Mru­wek ład­nie ujął: nie­ste­ty w kwe­stii dys­ku­sji musi­cie uwie­rzyć nam na sło­wo, bo zmul­ti­pli­ko­wa­na “roz­mno­że­niem” kont złość Mruw­ka, wtrą­ci­ła owe posty w prze­past­ne otchła­nie nie­by­tu.

Ale kon­kurs wyszu­ki­wa­nia wie­lo­kon­tów (nie tyl­ko wspo­mnia­ne­go Użyt­kow­ni­ka) ogła­szam za roz­po­czę­ty.