Czas życzeń i prezentów

David Villa

Pra­wie każ­dy upa­trzył sobie kie­dyś w otchła­niach umy­słu wyima­gi­no­wa­ne oraz fik­cyj­ne marze­nie, któ­re­go speł­nie­nie gra­ni­czy­ło­by z cudem. Jed­ni życzy­li­by sobie Mer­ce­de­sa kla­sy SLS AMG Road­ster, dru­dzy wyciecz­ki na Bali, jesz­cze inni zaślu­bin z Jes­si­cą Albą. Jed­ną z cech wspól­nych obec­ne­go gatun­ku walenc­kich kibi­ców jest posia­da­nie uni­wer­sal­ne­go, imma­nent­ne­go marze­nia. Jak się oka­zu­je w ostat­nich tygo­dniach, bar­dziej real­ne­go niż wymie­nio­ne wyżej mrzon­ki.

Czy­taj dalej

I Rzeszowski Turniej Kibiców Klubów — relacja!

(od lewej u góry: Jac­kob, Bal­cer, Lolek, Hubert, Lasio. Od lewej u dołu: Shun­su­ke, Idler, Zak­ku­su, Smo­ke, Beny)

26 sierp­nia poja­wił się na forum vcf.pl temat o nazwie „Rze­szów: Valen­cia CF- FC Liver­po­ol 25 wrze­śnia”. Valen­cia? Liver­po­ol? RZESZÓW!? Tyl­ko jed­no spoj­rze­nie i już wie­dzia­łem, że dwu­dzie­sty pią­ty dzień wrze­śnia będzie dla mnie dniem zaję­tym. Jako rodo­wi­ty rze­szo­wia­nin, po pro­stu nie mogłem nie uczest­ni­czyć w tym pięk­nym wyda­rze­niu.

W tema­cie napi­sa­ne było, że orga­ni­za­tor (beny) wstęp­nie zapra­sza na mecz pomię­dzy kibi­ca­mi Valen­cii i Liver­po­olu orga­ni­zo­wa­ny w Rze­szo­wie. Już dru­gim postem był post Maste­ra, przed­sta­wi­cie­la LFC, aby zor­ga­ni­zo­wać mini-tur­niej na rze­szow­skim orli­ku wraz z kibi­ca­mi innych dru­żyn. Pomysł spo­tkał się z apro­ba­tą i zaczę­to szu­kać noc­le­gu dla przy­jezd­nych. W trak­cie roz­mów tur­niej prze­nie­sio­no z 25 wrze­śnia na 2 paź­dzier­ni­ka . Nale­ży tak­że wspo­mnieć, iż kibi­ce wyszli z ini­cja­ty­wą zebra­nia pie­nię­dzy dla cho­re­go Domi­ni­ka, któ­re mają pomóc sfi­nan­so­wać skom­pli­ko­wa­ną i dro­gą ope­ra­cję krę­go­słu­pa chłop­ca. Stwo­rzo­no pusz­kę i zachę­co­no kibi­ców do zabra­nia ze sobą pie­nię­dzy na zbiór­kę. Póź­niej wie­le było zabaw z orga­ni­zo­wa­niem skła­du, gdyż wie­lu sym­pa­ty­ków się zade­kla­ro­wa­ło, ale nie­ste­ty coś im wypa­dło w dniu na któ­ry prze­nie­sio­no tur­niej. Gdy już usta­lo­no miej­sce noc­le­gu oraz dokład­ną datę i godzi­nę, pozo­sta­ło tyl­ko do koń­ca zebrać skład i ze znie­cier­pli­wie­niem cze­kać na pierw­szy week­end paź­dzier­ni­ko­wy. Osta­tecz­nie dru­ży­na fanów Valen­cii wyglą­da­ła nastę­pu­ją­co:

1.Ba1cer
2. Shun­su­ke
3. Zak­ku­su
4. Lolek
5. idler
6. Hubert
7. beny
8. Jac­kob
9. lasio
10. Smo­ooke.

UPRAGNIONY 2 PAŹDZIERNIKA.

Gdy się obu­dzi­łem i wyj­rza­łem za okno, ade­kwat­nie do pogo­dy, spo­chmur­nia­łem. Było sza­ro, chłod­no i wietrz­nie. Mogło być to spo­wo­do­wa­ne wcze­sną godzi­ną pobud­ki lub po pro­stu gry­ma­sem kogoś z góry. Gdy jed­nak dosta­łem się do cen­trum mia­sta ok. godzi­ny 10.00 roz­ja­śni­ło się i zro­bi­ło się cał­kiem przy­jem­nie. Kibi­ce VCF umó­wie­ni byli pod sła­wet­nym pomni­kiem Czy­nu Rewo­lu­cyj­ne­go (a.k.a Wiel­ka Ci**), gdzie uda­łem się nie­mal od razu po wyj­ściu z auto­bu­su. Ujrza­łem grup­kę ludzi sto­ją­cych pod pomni­kiem i spo­śród bluz, moim oczom ujaw­ni­ła się pięk­na, bia­ła koszul­ka Valen­cii. To musie­li być oni. Szyb­kim kro­kiem skie­ro­wa­łem się do kibi­ców i przy­wi­ta­łem się z kole­ga­mi. Na miej­scu byli już Beny, Bal­cer, Shun­su­ke, Zak­ku­su, Lolek, Hubert, Smo­ke oraz, o ile się nie mylę, Xavier. Pozo­stał tyl­ko Lasio. Umó­wie­ni byli­śmy na 10.30, ale Beny przez tele­fon doga­dał się z Lasiem, aby ten zja­wił się trosz­kę szyb­ciej, gdyż już na nie­go cze­ka­my. Nagle do naszej grup­ki pod­szedł pewien chło­pak i zapy­tał się „czy my na tur­niej?”. Wszy­scy odpo­wie­dzie­li, że tak i prze­ko­na­ni, że mają do czy­nie­nia z Lasiem poczę­li się witać i przed­sta­wiać. Gdy jego­mość przy­wi­tał się z Zak­ku­su, zdzi­wio­nym wzro­kiem popa­trzył na jego koszul­kę Valen­cii i zapy­tał „to wy nie z Man­che­ste­ru?”. Na wspo­mnie­nie samej nazwy zespo­łu wszy­scy zaczę­li się śmiać i, na żar­ty, zło­rze­czyć kibi­co­wi MU (oczy­wi­ście przy­czy­ną był prze­gra­ny mecz w LM 0–1). Chło­pak został z nami do cza­su, aż zja­wił się Lasio (ten praw­dzi­wy) i po przy­wi­ta­niu się, ruszy­li­śmy do McDo­nal­da, gdzie tak­że kibi­ce innych zespo­łów mie­li zosta­wio­ne baga­że i cze­ka­li na orga­ni­za­to­rów, aby udać się do miej­sca zakwa­te­ro­wa­nia.
Gdy przy­szli­śmy do Fast fooda prze­peł­nio­ne­go kibi­ca­mi kil­ku dru­żyn, zwo­ła­li­śmy wszyst­kich i uda­li­śmy się do pen­sjo­na­tu „Alko”, gdzie kibi­ce mie­li zare­zer­wo­wa­ne miej­sca. Zapis prze­biegł bez pro­ble­mu i po pozo­sta­wie­niu rze­czy, wszy­scy wyru­szy­li­śmy na boisko, na któ­rym roze­gra­ny miał być tur­niej. Po zwy­cię­stwo!

Na miej­sce dotar­li­śmy w nie­ca­łe 20 minut. Wszy­scy pręd­ko prze­bra­li się w stro­je swo­ich ulu­bio­nych klu­bów, lub po pro­stu koszul­ki kolo­ru repre­zen­tu­ją­ce­go daną dru­ży­nę. Na miej­scu dopie­ro zauwa­ży­li­śmy ile napraw­dę ludzi przy­by­ło na tur­niej. Byli tam kibi­ce Chel­sea, Arse­na­lu, Liver­po­olu, Man­che­ste­ru, Realu Madryt i oczy­wi­ście Valen­cii. Było ok. 60 osób. Po prze­bra­niu się w stro­je spor­to­we zaczę­li­śmy roz­grzew­kę. Po ok. 20 minu­tach zaczę­to loso­wać gru­py. Modli­li­śmy się, aby w gru­pie wylą­do­wać z Man­che­ste­rem, nie tyl­ko, aby zasma­ko­wać zemsty, ale dla­te­go, że to wła­śnie kibi­ców Czer­wo­nych Dia­błów było naj­mniej i wyglą­da­li sto­sun­ko­wo naj­mniej groź­nie. Po kil­ku peł­nych napię­cia chwi­lach zna­ne były gru­py.

W gru­pie pierw­szej:
1.    Arse­nal
2.    Man­che­ster
3.    Valen­cia

W gru­pie dru­giej:
1.    Real Madryt
2.    Chel­sea
3.    Liver­po­ol

Z loso­wa­nia byli­śmy zado­wo­le­ni. Zosta­ło jesz­cze kil­ka chwil na to, aby się roz­grzać, a potem zaczy­nał się pierw­szy mecz. Oka­za­ło się, że gra­my go my! Przed samym meczem, za dobry pomysł uzna­łem napi­cie się soku. Otwo­rzy­łem i spo­koj­nie piłem, gdy nagle pod­biegł do mnie Beny i z ręki wyrwał mi zakręt­kę. Zdzi­wio­ny patrzy­łem na dal­sze czyn­no­ści nasze­go „kapi­ta­na” i w koń­cu przy­po­mnia­łem sobie, że pije sok Tym­bark. Ura­do­wa­ny Capi­ta­no prze­czy­tał wia­do­mość na zakręt­ce na głos, pro­ro­cze „To da się zro­bić!”. Roz­śmie­sze­ni wyszli­śmy na mura­wę, aby zacząć pierw­szy mecz.

VALENCIA vs. ARSENAL

Będąc szcze­rym, muszę przy­znać, że w tym aka­pi­cie nie ma się czym chwa­lić. Roz­po­czę­li­śmy mecz peł­ni werwy i ener­gii, ale tak samo wyglą­da­ło to po dru­giej stro­nie boiska. Obie dru­ży­ny były peł­ne chę­ci, aby to spo­tka­nie wygrać. Jed­nak­że, już w pierw­szych minu­tach widać było, że jeste­śmy po pro­stu dru­ży­ną kibi­ców, któ­rzy zna­ją się tyl­ko ze stro­ny inter­ne­to­wej. Nie mie­li­śmy wyczu­cia, nie zna­li­śmy się. 1 bram­ka padła dość szyb­ko i to już ona pod­cię­ła nam skrzy­dła na resz­tę meczu.  Arse­nal poszedł za cio­sem i w sto­sun­ko­wo krót­kim cza­sie „dostrze­li­li” nam jesz­cze 2 bram­ki. Zre­zy­gno­wa­ni stra­ci­li­śmy chę­ci do dal­szej gry i wie­dząc, że ten mecz jest prze­gra­ny dobrnę­li­śmy do koń­ca gra­jąc niczym znu­dze­ni ucznio­wie na wf-ie. Jako tako, roz­ru­sza­ła nas bram­ka, któ­rą strze­li­łem już pod sam koniec spo­tka­nia, strze­la­jąc do bram­ki zdez­o­rien­to­wa­ne­go po strza­le bram­ka­rza.

Wynik: Arse­nal 3 – 1 Valen­cia

REAL MADRYT vs. LIVERPOOL

Zaraz po naszym meczu, odby­ło się spo­tka­nie pomię­dzy kibi­ca­mi Realu, a Liver­po­olu. Zmę­czo­ny po pierw­szym meczu nie oglą­da­łem potycz­ki tych dwóch zespo­łów. Wiem jed­nak, że wal­ka była bar­dzo wyrów­na­na, a pierw­szy na pro­wa­dze­nie wyszedł Real, a nie­dłu­go po nich bram­ką z rzu­tu wol­ne­go popi­sał się nie­ja­ki Dustin z dru­ży­ny LFC.

Wynik: Real Madryt 1 – 1 Liver­po­ol

ARSENAL vs. MANCHESTER

Następ­nym meczem było spo­tka­nie pomię­dzy Arse­na­lem, a Man­che­ste­rem. To spo­tka­nie inte­re­so­wa­ło już nas wszyst­kich. Od wyni­ku zale­ża­ło to, jak bar­dzo będzie­my musie­li się sta­rać w meczu z Man­che­ste­rem.

Spo­tka­nie oka­za­ło się jed­no­stron­ne. Pozor­nie bez­sil­ny Man­che­ster, zło­żo­ny z kil­ku zna­jo­mych dał popa­lić Arse­na­lo­wi. Dwo­ma zło­żo­ny­mi akcja­mi popi­sa­li się kibi­ce Czer­wo­nych Dia­błów, a trze­cie­go gola doło­żył zawod­nik ManU strze­la­jąc zza pola kar­ne­go. Zde­cy­do­wa­ni nie był to wynik korzyst­ny dla nas. Naszym następ­nym meczem, mia­ło być wła­śnie spo­tka­nie z pogrom­ca­mi naszych wcze­śniej­szych pogrom­ców. Zawia­ło gro­zą.

Wynik: Arse­nal 0 – 3 Man­che­ster

LIVERPOOL vs. CHELSEA

W tym wła­śnie meczu Liver­po­ol poka­zał jaką tak napraw­dę dru­ży­ną jest. Oka­za­ło się, że ci kibi­ce nie są tyl­ko zbie­ra­ni­ną nie­zna­jo­mych. Z tego co wszy­scy zgod­nie wywnio­sko­wa­li, musie­li oni nale­żeć do jakichś klu­bów ama­tor­skich, lub gene­ral­nie klu­bów ze swo­je­go regio­nu, i co wię­cej, musie­li w nich grać razem. Świet­nie się zna­li. Odnaj­dy­wa­li się na boisku, gra­li dokład­nie, szyb­ko. Mie­li bar­dzo duże umie­jęt­no­ści i zapew­ne lata prak­ty­ki. Spo­tka­nie toczy­ło się w szyb­kim tem­pie, a nawet za szyb­kim dla kibi­ców Chel­sea. Pierw­sza bram­ka padła po ład­nej akcji dwóch zawod­ni­ków LFC. Dru­ga wpa­dła zaraz po pierw­szej. Kie­dy wpa­dła trze­cia, nawet nie zauwa­ży­li­śmy. Na prze­rwę scho­dzi­li kibi­ce Liver­po­olu z zapa­sem trzech bra­mek, po prze­rwie doło­ży­li jesz­cze dwie. Wbrew pozo­rom, spo­tka­nie było dosyć nud­ne, gdyż prze­wa­ża­ła zde­cy­do­wa­nie tyl­ko jed­na stro­na, a kibi­ce The Blu­es stra­ci­li zapał po trze­ciej stra­co­nej bram­ce. Dru­ga poło­wa roz­gry­wa­ła się w peł­ni pod dyk­tan­do The Reds.

Wynik: Chel­sea 0 – 5 Liver­po­ol

VALENCIA vs. MANCHESTER

Po trzech meczach spo­ko­ju nad­szedł wresz­cie naj­waż­niej­szy moment fazy gru­po­wej dla kibi­ców Valen­cii. Jesz­cze tyl­ko krót­ka prze­mo­wa nasze­go wła­sne­go Una­ia Emery’ego (czyt. Beny ) i goto­wi na spo­tka­nie z prze­zna­cze­niem zaczę­li­śmy mecz. Wbrew tego, cze­go spo­dzie­wa­li się wszy­scy, czy­li kolej­ne­go jed­no­stron­ne­go spo­tka­nia, gra­li­śmy spo­koj­nie i z wyczu­ciem. Kon­tro­lo­wa­li­śmy pił­kę i co naj­waż­niej­sze – cie­szy­li­śmy się grą. Swo­bod­nie wymie­nia­li­śmy poda­nia i two­rzy­li­śmy coraz to nowe akcje. To my prze­wa­ża­li­śmy od pierw­szych minut spo­tka­nia. Pierw­sze­go gola dla Valen­cii strze­lił Artur (Zak­ku­su). Nie będę kła­mał i przy­znam się, że nie pamię­tam jak on wyglą­dał, ale był nie­wąt­pli­wie pięk­ny . Roz­luź­nie­ni i zachę­ce­ni przez pierw­szą bram­kę zaczę­li­śmy ponow­nie for­so­wać bram­kę prze­ciw­ni­ka. Nie zado­wa­lał nas wynik 1 – 0, dla­te­go dąży­li­śmy do powięk­sze­nia rezul­ta­tu. I w tym momen­cie zosta­li­śmy zasko­cze­ni. Zła­pa­ni w momen­cie, gdy uka­za­li­śmy swój sła­by punkt, któ­rym była obro­na (gdzie dziel­nie wal­czył Hubert, gdyż cała resz­ta, była naj­wi­docz­niej napast­ni­ka­mi z krwi i kości i wra­ca­nie do defen­sy­wy nie były tym czym moż­na było ów resz­tę cecho­wać) stra­ci­li­śmy gola. Zmo­ty­wo­wa­ni, a zara­zem zde­spe­ro­wa­ni ruszy­li­śmy do kontr­ata­ku. Nie­dłu­go cza­su potrze­bo­wa­li­śmy na strze­le­nie dru­gie­go gola. Pod koniec pierw­szej poło­wy zosta­łem obsłu­żo­ny pięk­nym dłu­gim poda­niem z prze­ciw­nej stro­ny boiska i strze­li­łem po zie­mi. Pił­ka prze­szła tuż obok słup­ka i ura­do­wa­ny pogo­ni­łem na naszą poło­wę. Dały się sły­szeć krzy­ki Beny’ego, aby strze­lić jesz­cze jed­ną bram­kę, wte­dy wyszli­by­śmy z gru­py na pierw­szym miej­scu, ex aequo z Man­che­sterm pozo­sta­wia­jąc pod sobą Arse­nal. Pomy­śla­łem „mówisz – masz”. W dru­giej poło­wie nie pod­da­li­śmy się i nadal ata­ko­wa­li­śmy. W pew­nym momen­cie pił­ka poto­czy­ła się za linię auto­wą, ok. 2 m. od naroż­ni­ka. Był to aut dla nas. Wzią­łem pił­kę w ręce i zoba­czy­łem jak Artur daje znak, aby wrzu­cać w pole. Tak też uczy­ni­łem. I w ten wła­śnie spo­sób naj­niż­szy zawod­nik tur­nie­ju strze­lił swo­je­go dru­gie­go gola strze­la­jąc z głów­ki. Eufo­ria, krzyk i radość, tak moż­na było opi­sać naszą reak­cje. Wąt­pi­li­śmy, aby kibi­ce ManU zdo­ła­li się pod­nieść po trze­cim stra­co­nym golu. Aby pod­kre­ślić naszą wygra­ną, hat-tric­ka zali­czył Artur. Kolej­nym golem, któ­re­go nie pamię­tam zamknął wynik tego spo­tka­nia i oka­za­ło się, że roz­po­czął rywa­li­za­cje o tytuł kró­la strzel­ców tur­nie­ju. W tym meczu, nale­ży tak­że wspo­mnieć o kapi­tal­nej dys­po­zy­cji nasze­go bram­ka­rza – Bal­ce­ra, któ­ry na to spo­tka­nie zamie­nił się z Lol­kiem, któ­ry posta­no­wił zawo­jo­wać prze­ciw­ną stro­nę boiska i odda­lić się od wła­snej bram­ki. Nasz por­te­ro popi­sał się wie­lo­ma wspa­nia­ły­mi inter­wen­cja­mi.
Czwar­ty gol, dawał nam w bilan­sie bra­mek jed­no­punk­to­wą prze­wa­gę nad Man­che­ste­rem, co było jed­no­znacz­ne z naszym wyj­ściem z gru­py z zaszczyt­nej pozy­cji  1 miej­sca. Zaraz za nami Man­che­ster, a Arse­nal został roz­gryw­ki zakoń­czył na fazie gru­po­wej z 3 zdo­by­ty­mi bram­ka­mi, ale za to z pię­cio­ma stra­co­ny­mi, co czy­ni­ło ich prze­gra­ny­mi. Dla The Gun­ners liczy­ła się już tyl­ko wal­ka o 5 miej­sce. A z kim? Z prze­gra­nym następ­ne­go meczu!

Wynik: Valen­cia 4 – 1 Man­che­ster

REAL MADRYT vs. CHELSEA

Jed­nym z dwóch naj­bar­dziej dra­ma­tycz­nych i emo­cjo­nu­ją­cych meczów był wła­śnie ten. To spo­tka­nie mia­ło wyło­nić dru­ży­nę, któ­ra wyj­dzie z gru­py jako dru­ga w parze z Liver­po­olem i zagra z nami w pół­fi­na­le. Mimo tego, że był to mecz, któ­ry teo­re­tycz­nie powi­nien zapaść w pamięć, to w moich wspo­mnie­niach nie pozo­stał na dłu­go. Wiem tyl­ko, że mecz Real roz­po­czął z impe­tem. Z począt­ku dwu­bram­ko­we pro­wa­dze­nie Kró­lew­skich prze­rwa­ły dwa gole Chel­sea dają­ce remis. Następ­nie wice­mistrz Pri­me­ry wyszedł na pro­wa­dze­nie ponow­nie dwo­ma gola­mi, a ostat­nią bram­kę doło­ży­li kibi­ce Chel­sea. Bar­dzo wyrów­na­ny mecz.

Wynik: Real Madryt 4 – 3 Chel­sea

PÓŁFINAŁY


MANCHASTER vs. LIVERPOOL

I zno­wu na jaw wycho­dzą pro­ble­my pisa­nia rela­cji z dwu­ty­go­dnio­wym opóź­nie­niem. Mecz, z któ­re­go pamię­tam tyl­ko i wyłącz­nie wynik, oraz wra­że­nie, któ­re zosta­wił Liver­po­ol – byli po pro­stu o kil­ka pozio­mów wyżej. Spo­tka­nie zakoń­czy­ło się miaż­dżą­cym wyni­kiem z korzy­ścią dla Liver­po­olu. Jed­ną tyl­ko bram­kę zdo­by­li kibi­ce Red Devils. Od tego momen­tu myśle­li­śmy, że jedy­ne na co nas stać to 4 miej­sce, co cały czas uświa­da­miał nam Lolek (i tu Cię mamy, dro­gi Pio­trze! ).

Wynik: Mmche­ster 1 – 6 Liver­po­ol

REAL MADRYTVALENCIA

Pół­fi­nał rodem z pół­wy­spu Ibe­ryj­skie­go. Wiel­kie nadzie­je i jesz­cze więk­sze chę­ci doko­pa­nia Kró­lew­skim za ten nie­zno­śny widok tyl­nej czę­ści bia­łej koszul­ki z trze­cie­go miej­sca w Lidze BBVA. Byli­śmy nabu­zo­wa­ni i peł­ni ener­gii, chcie­li­śmy wygrać. Kibi­ce Realu poka­za­li się z dobrej stro­ny w fazie gru­po­wej. Pomi­mo względ­nie wyrów­na­nych meczów, widać było, że zna­ją się oni już od jakie­goś cza­su. Na doda­tek, wszy­scy byli z Rze­szo­wa.  Na boisko wyszli­śmy z wyso­ko pod­nie­sio­ny­mi gło­wa­mi i bez stra­chu. Zaczę­ło się.
Mecz był bar­dzo wyrów­na­ny. Z całej siły napie­ra­li­śmy na bram­kę prze­ciw­ni­ka, ale oni niczym sprę­ży­na odpy­cha­li nas i ata­ko­wa­li coraz to moc­niej. Kil­ka razy było bli­sko. Chy­ba każ­dy kibic Valen­cii zali­czył choć jeden strzał w stro­nę bram­ki Realu, ale tam czuj­nie spra­wo­wał war­tę nie­ugię­ty bram­karz. Cią­głe ata­ki powo­li zaczę­ły nas męczyć. Zmia­ny zaczę­ły nastę­po­wać coraz szyb­ciej, bra­ko­wa­ło sił. W pew­nym momen­cie bły­ska­wicz­nym kontr­ata­kiem popi­sa­li się kibi­ce Kró­lew­skich i zasko­czy­li nadal kapi­tal­nie spra­wu­ją­ce­go się na bram­ce Bal­ce­ra. Wte­dy wła­śnie nas zatka­ło. Nie byli­śmy w sta­nie skon­stru­ować akcji, ale posta­no­wi­li­śmy, że kolej­nej bram­ki nie stra­ci­my. Hubert, nadal dziel­nie spra­wu­ją­cy się w obro­nie dostał do pomo­cy Smoke’a lub zamien­nie Xavie­ra i Shun­su­ke. Z przo­du był Lasio, Lolek, Artur lub ja. Gdy nie­wie­le już cza­su pozo­sta­ło do koń­ca pierw­szej poło­wy, kapi­tal­nym pro­sto­pa­dłym poda­niem Lasio obsłu­żył Lol­ka, któ­ry samot­nie popę­dził na bram­kę Realu Madryt. Pędził i pędził, a w tym pędzie nie zauwa­żył nawet, że zaraz obok nie­go pędzę ja i mimo, iż była to sytu­acja dwóch kon­tra bram­karz Lolek posta­no­wił strze­lić. Chwa­ła mu za to, gdyż była to w stu pro­cen­tach słusz­na decy­zja. To wła­śnie ta akcja dała nam remis i dała nadzie­ję na wygra­ną. Zmę­cze­ni zeszli­śmy na prze­rwę i wsłu­cha­li­śmy się w rady nasze­go „tre­ne­ra”. Musie­li­śmy się po pro­stu nie pod­da­wać i „do cho­le­ry wygrać mecz z tymi skurw****ami”. Zaczę­ła się dru­ga poło­wa.

W dru­giej odsło­nie nie moż­na było dostrzec zwy­cięz­cy. Cała poło­wa odby­wa­ła się bar­dzo powo­li, z chę­cią gry tak­tycz­nej i prze­trzy­my­wa­nia pił­ki. Mecz roz­gry­wał się głów­nie w obrę­bie środ­ko­wej czę­ści boiska. Pod koniec meczu gra się oży­wi­ła i znów kil­ko­ma świet­nym para­da­mi popi­sał się Bal­cer, któ­ry wciąż nie­zmor­do­wa­nie moty­wo­wał nas do wal­ki. Ostat­nie minu­ty mija­ły w prze­ko­na­niu o rzu­tach kar­nych. Tak napraw­dę chy­ba nikt tego nie chciał i to wła­śnie dla­te­go wte­dy oży­wi­ła się gra. Pił­ka lata­ła z jed­nej poło­wy na dru­gą , odda­wa­no wię­cej strza­łów, aż wresz­cie jeden z naszych zawod­ni­ków popę­dził na stro­nę rywa­la, oddał strzał i… pił­ka odbi­ła się od obroń­cy i wypa­dła za linię auto­wą ok. 2 m od rogu. Moż­na to uwa­żać za deja vu, za prze­zna­cze­nie lub po pro­stu łut szczę­ścia. Nada­rzy­ła się taka sama szan­sa jak w meczu z Man­che­ste­rem. Pod­sze­dłem do pił­ki, popa­trzy­łem na boisko i ujrza­łem Artu­ra poka­zu­ją­ce­go zna­ny mi już gest. Wrzu­ci­łem pił­kę w pole i w tym momen­cie nastą­pi­ła eks­plo­zja. Wrzask, Beny wybie­ga­ją­cy na boisko, Artur bie­gną­cy w stro­nę kole­gów z dru­ży­ny z krzy­kiem na ustach i tym rado­snym wyra­zem twa­rzy. To było po pro­stu pięk­ne. Była to jed­na z tych chwil dla któ­rych war­to było przy­je­chać na ten tur­niej. Zak­ku­su strze­lił na trzy­dzie­ści sekund przed koń­cem meczu. Real się nie pod­niósł. Ten gol dawał nam zwy­cię­stwo i awans do fina­łu, gdzie już cze­kał na nas Liver­po­ol.

Wynik: Valen­cia 2 – 1 Real Madryt

FINAŁ

Tutaj, tak napraw­dę nie będę się roz­pi­sy­wał. Liver­po­ol zdo­mi­no­wał nas od pierw­szej minu­ty, lecz grał odro­bi­nę ostroż­niej niż w pozo­sta­łych meczach i wpa­ko­wał nam „tyl­ko” 4 bram­ki. Nasze­go hono­ro­we­go gola zdo­był oczy­wi­ście Artur, lecz w spo­sób w jaki gole zdo­by­wa się w naj­lep­szych ligach. W ostat­niej minu­cie meczu podyk­to­wa­na dla nas rzut wol­ny sprzed pola kar­ne­go. Kibi­ce LFC usta­wi­li mur, do strza­łu pod­szedł (o ile dobrze pamię­tam) Lasio, lecz zmy­lił liwer­pul­czy­ków poda­niem na bok, do sto­ją­ce­go na czy­stej pozy­cji Artu­ra, któ­ry z pierw­szej pił­ki wpa­ko­wał pił­kę pro­sto w okien­ko bram­ki.

Wynik: LIVERPOOL 4 – 1 VALENCIA

Tabe­la koń­co­wa  I Rze­szow­skie­go Tur­nie­ju Kibi­ców Klu­bów w Rze­szo­wie:
1.    Kibi­ce klu­bu Liver­po­ol F.C.
2.    Kibi­ce klu­bu Valen­cia C. F.
3.    Kibi­ce klu­bu Real Madrid C. F.
4.    Kibi­ce klu­bu Man­che­ster Uni­ted F.C.
5.    Kibi­ce klu­bu Chel­sea F. C.
6.    Kibi­ce klu­bu Arse­nal F.C.

A PO TURNIEJU

…umó­wi­li­śmy się na mecz Valen­cia – Ath­le­tic Bil­bao w „Cor­ner Pub” znaj­du­ją­cym się na rze­szow­skim ryn­ku. Ów pub znaj­do­wał się nie­ca­łe 50 m od pen­sjo­na­tu „Alko”, w któ­rym rezy­do­wa­li kibi­ce spo­za mia­sta. Przed pój­ściem na mecz, zali­czy­li­śmy wizy­tę w Bie­dron­ce i zaopa­trzy­li­śmy się w nie­zbęd­ne napo­je słu­żą­ce uczcze­niu nasze­go pięk­ne­go zwy­cię­stwa. W poko­ju kibi­ców Valen­cii w przy­tul­nym hoste­lu opróż­ni­li­śmy butel­ki przy miłej poga­węd­ce o nad­cho­dzą­cym sezo­nie, naszej uko­cha­nej Valen­cii, a tak­że paso­wa­li­śmy nasze­go kole­gę Artu­ra, któ­ry wła­śnie wte­dy koń­czył 18 lat. Naszej zaba­wie towa­rzy­szy­ła muzy­ka zespo­łu Dżem, któ­ry grał na Rze­szów Bre­ka­out Days. Mie­li­śmy nie­sa­mo­wi­ty widok z okna na sce­nę i ludzi przed nią. Gdy nade­szła pora uda­li­śmy się na mecz. Dość trud­nym oka­za­ło się prze­pcha­nie przez publicz­ność festi­wa­lu, ale dali­śmy radę. Na mecz przy­szli tak­że kibi­ce Arse­na­lu, Liver­po­olu, oraz garst­ka kibi­ców Chel­sea. Trud­no jest opi­sać to, co dzia­ło się w pubie. Nasze okrzy­ki zda­wa­ły się zagłu­szać odby­wa­ją­cy się na zewnątrz pubu kon­cert. Zaczę­li­śmy od zaśpie­wa­nia „Sto Lat” dla cho­re­go Domi­ni­ka, potem pie­śni prze­szły na tema­ty­kę spor­to­wą, a domi­no­wa­ła przy­śpiew­ka „Ole ole, Ole Ola i tyl­ko, tyl­ko Valen­cia!”, a tak­że nie­udol­ne pró­by zaśpie­wa­nia hym­nu, pio­sen­ki bluź­nier­cze na inne hisz­pań­skie klu­by oraz wspól­ne śpie­wa­nie angiel­skich przy­śpie­wek klu­bów spor­to­wych Pre­mier League. W samym pubie, bez­po­śred­nio przed meczem, roze­gra­li­śmy tak­że kil­ka „meczy­ków” gra­jąc w pił­ka­rzy­ki. Atmos­fe­ra była nie­ziem­ska i na pew­no nie zapo­mnę jej do koń­ca życia. Ten pięk­ny dzień uko­ro­no­wał fakt zwy­cię­stwa Valen­cii nad Ath­le­thi­ciem.
Pod­su­mo­wu­jąc chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w tym tur­nie­ju, a w szcze­gól­no­ści kibi­com Valen­cii, z któ­ry­mi wspa­nia­le spę­dzi­łem ten nie­za­po­mnia­ny dzień. Chcia­łem tak­że pod­kre­ślić, że nie­sa­mo­wi­tym jest, aby tak duża gru­pa osób pocho­dzą­ca nie­mal­że z całej Pol­ski, jaką jest ta ok. 60 oso­bo­wa, potra­fi zebrać się w jed­nym miej­scu, o jed­nej porze, aby tak wspa­nia­le spę­dzić czas, na doda­tek obie­ra­jąc sobie szczyt­ny cel pomo­cy cho­re­mu chłop­cu. Zde­cy­do­wa­nie cały ten tur­niej, w któ­rym nie wal­czy­li­śmy tak napraw­dę o nic, moż­na uznać za wiel­ki suk­ces, gdyż myślę że każ­dy, poczuł wła­śnie to, po co tam przy­je­chał – ducha spor­to­wej rywa­li­za­cji, nie­za­po­mnia­ną atmos­fe­rę i przy­jaźń pomię­dzy kibi­ca­mi tak róż­nych klu­bów.

(W prze­rwie pomię­dzy tur­nie­jem, a meczem pod­li­czo­ne zosta­ły pie­nią­dze, któ­re uda­ło się zebrać dla małe­go Domi­ni­ka. O ile pamię­tam, była to suma 800 zł. Żywi­my nadzie­ję, że pie­nią­dze te, będą w sta­nie pomóc mło­de­mu chłop­cu zwal­czyć cho­ro­bę).

Chciał­bym tak­że prze­pro­sić za wszyst­kie zapo­mnia­ne infor­ma­cje, nie­do­cią­gnię­cia i błę­dy, gdyż z nie­za­leż­nych ode mnie przy­czyn rela­cja ta była pisa­na dwa tygo­dnie po fak­cie.

Podsumowanie roku 2008

Prze­dziw­ny był to rok. Pełen skraj­nie róż­nych emo­cji, nie­kon­tro­lo­wa­nych zwro­tów akcji oraz oba­wy o losy uko­cha­nych Nie­to­pe­rzy. Wła­śnie w roku 2008, jak jeden mąż prze­kli­na­li­śmy Ronal­da Koema­na za czyst­kę, jaką prze­pro­wa­dził w kadrze zespo­łu, aby zaraz potem cie­szyć się z pierw­sze­go od wie­lu lat tro­feum, jakie pił­ka­rze Valen­cii zdo­by­li wła­śnie pod jego wodzą. To w 2008 roku jed­ne­go dnia żąda­li­śmy gło­wy, znie­na­wi­dzo­ne­go Juana Sole­ra, by inne­go dnia oba­wiać się o przy­szłość Valen­cii pod wodzą inne­go Juana Wizjo­ne­ra.… Vil­la­lon­gi, któ­ry przy­cho­dząc na Mestal­la z pla­nem rato­wa­nia zadłu­żo­ne­go klu­bu, gotów był pozbyć się El Guaje i El Cana­ri­to. To przez spe­ku­la­cje doty­czą­ce wła­śnie tych dwóch gra­czy, więk­szość zwo­len­ni­ków „Ches” nie mogła spo­koj­nie zmru­żyć oczu, w oba­wie prze ich odej­ściem z klu­bu. W kon­se­kwen­cji cie­szy­li­śmy się ich kon­cer­to­wą grą na EURO 2008 oraz asy­gno­wa­niem nowych kon­trak­tów. W koń­cu, to rok 2008 przy­niósł eska­la­cję pro­ble­mów klu­bu w posta­ci poważ­nych kło­po­tów finan­so­wych oraz dał nam oso­bę Unai Emery’ego, z któ­rym więk­szość kibi­ców Ches (a przy­naj­mniej ja) wią­że nadzie­je na lep­sze jutro. Jutro peł­ne suk­ce­sów, któ­re wynio­są Valen­cię na pie­de­stał euro­pej­skie­go fut­bo­lu, któ­ry kie­dyś zupeł­nie nale­ży­cie zaj­mo­wa­ła.

Rok 2008 zaczął się nie bez pro­ble­mów i już po kil­ku pierw­szych dniach stycz­nia, nawet nie­zo­rien­to­wa­ny w wewnętrz­nej sytu­acji klu­bu, obser­wa­tor mógł stwier­dzić: „Jest źle, a będzie jesz­cze gorzej”. Co praw­da Koema­na wraz z urzę­du­ją­cym jesz­cze Sole­rem, zapew­ni­li kibi­com nowo­rocz­ny pre­zent w posta­ci Eve­ra Bane­gi, jed­nak jak to zwy­kle bywa w przy­pad­ku kup­na na tzw. „ostat­nią chwi­lę”, nowy naby­tek nie­zbyt wpa­so­wał się do zespo­łu. Co praw­da zaraz po przy­by­ciu do Walen­cji, Ever moc­no zaak­cen­to­wał swo­ją obec­ność, udzia­łem w afe­rze ero­tycz­nej, jed­nak patrząc na póź­niej­szy wkład Bane­gi w grę zespo­łu i sto­su­nek tego wkła­du do kwo­ty, jaka zosta­ła prze­la­na na kon­to Boca Juniors, docho­dzę do nie­od­par­te­go wnio­sku: Ero­tycz­ne show, wąt­pli­wej jako­ści za 18 mln euro? NIE – dzię­ku­ję”.

I o ile nie­któ­rym może się wyda­wać, iż zacho­wa­nie mło­de­go Argen­tyń­czy­ka godzi­ło w dobre imię klu­bu, to w rze­czy­wi­sto­ści wybryk Bane­gi nie sta­no­wi­ła nawet czub­ka góry lodo­wej, z któ­rą nie­ba­wem zde­rzyć się mia­ła dowo­dzo­na przez kapi­ta­na Sole­ra, Valen­cia. Sko­ja­rze­nie mary­ni­stycz­ne nie jest tu bez­za­sad­ne, bo gdy przy­pa­trzy­my się wyda­rze­niom z pokła­du toną­cej Valen­cii moż­na dojść do wnio­sku, że sytu­acje, jakie mia­ły dopie­ro nastą­pić przy­po­mi­na­ją do złu­dze­nia bunt mary­na­rzy na dowo­dzo­nej przez kpt. Jac­ka Spar­ro­wa, „Czar­nej Per­le”. Przejdź­my jed­nak do meri­tum.… Lawi­nę stycz­nio­wych wypad­ków zapo­cząt­ko­wa­ło wystą­pie­nie Davi­da Albel­dy, któ­ry nie kry­jąc wzru­sze­nia na jed­nej z kon­fe­ren­cji pra­so­wych, „gdzieś pomię­dzy sło­wa­mi” zdo­łał zażą­dać od „uko­cha­ne­go klu­bu”… odszko­do­wa­nia. Aby tego było mało, dotych­cza­so­wy kapi­tan Nie­to­pe­rzy stwier­dził, iż ranę na jego „bia­ło-czar­nym” ser­cu, z tru­dem, ale jed­nak będzie w sta­nie zała­go­dzić kwo­ta… 60 mln euro. Na reak­cję ze stro­ny oto­cze­nia nie trze­ba było cze­kać zbyt dłu­go, bo oto jesz­cze w stycz­niu przez spo­łecz­ność kibi­ców Ches prze­to­czy­ła się potęż­na fala nie­za­do­wo­le­nia z rzą­dów obec­ne­go pre­ze­sa oraz pra­cy tre­ne­ra. Coraz gło­śniej­sze sta­wał się gło­sy: „Koeman y Soler – vete ya!”. W pro­te­ście wzię­li udział nie tyl­ko tem­pe­ra­ment­ni Hisz­pa­nie, lecz tak­że, co może z pozo­ru dzi­wić, opa­no­wa­ni Japoń­czy­cy, któ­rzy nie wytrzy­ma­li zamie­sza­nia wokół klu­bu spod zna­ku.… Toyo­ty i tak­że zażą­da­li rezy­gna­cji ze stro­ny Sole­ra. Ten począt­ko­wo spo­koj­ny, widząc falę nara­sta­ją­cej agre­sji wśród kibi­ców oraz zda­jąc sobie spra­wę z fak­tu, iż wid­mo spad­ku do Segun­da Divi­sion może się ziścić, w koń­cu uległ pre­sji odda­jąc wła­dzę trzem wice­dy­rek­to­rom – Mor­tie­mu, More­rze i Salo­mo­wi.

Począ­tek nowe­go mie­sią­ca (lute­go) przy­niósł, więc nowe nadzie­je. Roz­bu­dze­niu ambi­cji sprzy­jał fakt, iż dowo­dzo­nej przez Koema­na dru­ży­nie uda­ło się odnieść pierw­sze od 3 mie­się­cy i jak­że ocze­ki­wa­ne ligo­we zwy­cię­stwo. Zwy­cię­stwo i to nie nad byle kim, bo nad samym Realem… Val­la­do­lid. Po bram­kach Juana Maty i Vil­li, Koeman począł gło­sić jako­by od tej pory Valen­cia zmie­rza pro­sta dro­gą do miej­sca dają­ce­go pra­wo gry w LM. O tym, że dro­ga nie była wca­le pro­sta, a wręcz prze­ciw­nie, co chwi­lę uroz­ma­ica­ły ją prze­róż­ne „zakrę­ty losu” dosko­na­le pamię­ta­my (a kto nie pamię­ta niech przy­po­mni sobie po lek­tu­rze owe­go tek­stu).

Pozba­wio­ny wiel­kie­go zwo­len­ni­ka (sło­wo „wiel­kie­go” uży­te jest tutaj dosłow­nie i w prze­no­śni) w oso­bie Juana Sole­ra, Ronald Koeman nie zna­lazł uzna­nia w oczach odpo­wie­dzial­ne­go za aspek­ty spor­to­we, Rafa­ela Salo­ma, co jesz­cze bar­dziej pod­ko­pa­ło i tak już nie­sta­bil­ną pozy­cję Holen­dra w zespo­le. Wte­dy jed­nak dosyć nie­ocze­ki­wa­nie pomoc­ną dłoń wycią­gną do nie­go nie, kto inny, jak Ame­deo Car­bo­ni. Włoch stwier­dził, że kry­zys nie jest wyni­kiem dzia­łal­no­ści Koema­na, gdyż już za jego cza­sów, kie­dy peł­nił w Valen­cii rolę dyrek­to­ra spor­to­we­go, docho­dzi­ło do nie­po­ko­ją­cych zacho­wań w szat­ni, gdzie ponoć to Albel­da i Cani­za­res, a nie Quique Flo­res mie­li mieć naj­więk­szy wpływ na posta­wę zespo­łu. Moż­na było się spo­dzie­wać, iż tak boga­ty w róż­ne, dziw­ne wyda­rze­nia mie­siąc musi zakoń­czyć się moc­nym akcen­tem i tak też się sta­ło. Oto Migu­el, (któ­re­go po zeszłym sezo­nie więk­szość kibi­ców spi­sa­ła na stra­ty) oraz Manu­el Fer­nan­des (spi­sa­ny na stra­ty zanim tak napraw­dę zdo­łał potwier­dzić swo­je moż­li­wo­ści) zosta­li uka­ra­ni za dys­ko­te­ko­we eks­ce­sy, któ­rych dopu­ści­li się w jed­nych z noc­nych klu­bów w Walen­cji. Zawod­ni­cy musie­li wpła­cić do kasy klu­bu po 40 tys. euro grzyw­ny, co sta­no­wi naj­wyż­szą, wymie­rzo­ną przez klub karę. I pomy­śleć, że praw­dzi­wa burza mia­ła dopie­ro nadejść…

Bo mło­dzież musi się wysza­leć’. Patrząc z per­spek­ty­wy cza­su wła­śnie to mot­to było sztan­da­ro­wym hasłem, Eve­ra Bane­gi, któ­ry nie­co ponad mie­siąc po swo­im eks­hi­bi­cjo­ni­stycz­nym wystę­pie w „sie­ci” znów przy­po­mniał o sobie sze­ro­kie­mu gro­nu kibi­ców Valen­cii, któ­rzy nie mie­li oka­zji poznać go zbyt dobrze. Tym razem Bane­ga demon­stro­wał na uli­cach Walen­cji swój talent w jeź­dzie autem na tzw. „podwój­nym gazie”. Być może była to gene­ral­na pró­ba przed tego­rocz­ną edy­cją raj­du Dakar, któ­ry odbę­dzie się w Argen­ty­nie, ojczyź­nie mło­de­go pił­ka­rza. Odpo­wie­dzi nie pozna­my, choć wyda­je mi się, że mogła­by się oka­zać dużo bar­dziej pro­za­icz­na.

Poza Bane­gą, mar­co­we czo­łów­ki gazet infor­mo­wa­ły nas o pro­ce­sie Albel­dy, któ­ry w kon­se­kwen­cji zakoń­czył się ugo­dą oraz o poten­cjal­nych nego­cja­cjach, jakie Soler miał pro­wa­dzić z samym The Spe­cial One, Jose Mourin­ho. Marzec przy­niósł tak­że popra­wę wyni­ków spor­to­wych, cze­go dobit­nym przy­kła­dem jest awans Valen­cii do fina­łu Copa del Rey oraz poko­na­nie, tym razem madryc­kie­go, Realu na Ber­na­beu. Punk­tem zwrot­nym był jed­nak 12 dzień mar­ca, kie­dy to hisz­pań­skie ser­wi­sy prze­ści­ga­ły się w donie­sie­niach o rezy­gna­cji ze sta­no­wi­ska Juana Sole­ra. Znie­na­wi­dzo­ny pre­zy­dent wła­dzę oddał w ręce, Agu­sti­na More­ry, któ­ry oka­zał się jed­nak mario­net­ką w rękach „Wiel­kie­go Juana”.

Przyj­mu­jąc, iż ‘zima’ koja­rzyć się będzie z nega­tyw­ny­mi odczu­cia­mi, a lato odzwier­cie­dlać będzie pozy­ty­wy, mie­siąc kwie­cień moż­na opi­sać dobrze wszyst­kim zna­nym, ludo­wym powie­dze­niem: „Kwie­cień ple­cień, bo prze­pla­ta.…”. Prze­pla­tał i to inten­syw­nie. Już pierw­sze­go dnia kwiet­nia do wia­do­mo­ści publicz­nej poda­na zosta­ła infor­ma­cja zatrwa­ża­ją­ca – koniec VCF.pl ! Na szczę­ście infor­ma­cja oka­za­ła się jedy­nie pri­ma april­li­so­wym żar­tem redak­cji. Aby zbi­lan­so­wać nie­po­kój wywo­ła­ny poten­cjal­nym znik­nię­ciem z sie­ci ser­wi­su VCF.pl, kwie­cień zafun­do­wał nam naj­więk­szy od kil­ku lat suk­ces pił­ka­rzy Valen­cii – zdo­by­cie Pucha­ru Kró­la. Suk­ces nale­ży o tyle doce­nić, gdyż wła­śnie z nada­nia Pucha­ru Kró­la w obec­nym sezo­nie Valen­cia może brać udział w roz­gryw­kach Pucha­ru UEFA. Aby zacho­wać bie­gu­no­wość zda­rzeń, zaraz po trium­fie, nad Geta­fe, Nie­to­pe­rze poka­za­ły „kla­sę” prze­gry­wa­jąc, ba! Kom­pro­mi­tu­jąc się w meczu z Ath­le­tic Bil­bao (przyp. San Mames, 5:1). Co było dalej? Ano… Nie ma tego złe­go, co nie wyszło­by na dobre. Jeśli zespół noto­rycz­nie prze­gry­wa, odpo­wie­dzial­ność ponieść powi­nien tre­ner. I poniósł. 22 Kwiet­nia to dzień, w któ­rym w Valen­cii nie było już Sole­ra a na bez­ter­mi­no­we waka­cje zosta­li wysła­ni tak­że Koeman, Bake­ro, Bru­ins oraz Ruiz. Naj­kró­cej na bez­ro­bo­ciu pozo­sta­wał Bru­ins, któ­ry zna­lazł angaż w Polo­nii War­sza­wa ! Tak, tej Polo­nii, w któ­rej roz­bły­sła gwiaz­da Oli­sa­de­be, tej Polo­nii, któ­ra latem weszła w mariaż z Groc­li­nem. Czyż­by dopie­ro w War­sza­wie, spec od tak­ty­ki, za jakie­go w mnie­ma­niu Koema­na, ucho­dził Bru­ins, zna­lazł ‚odpo­wied­ni roz­miar kape­lu­sza’?

Gdy kwie­cień dobiegł koń­ca, a wraz z nim koń­ca dobiegł ‘valen­ciań­ski’ etap karie­ry wspo­mnia­nych panów, moż­na było się spo­dzie­wać, iż dycho­to­mia nastro­jów ule­gnie zni­we­lo­wa­niu. O ile w przy­pad­ku spor­to­wym po zwol­nie­niu Koema­na wszyst­ko zaczę­ło iść w dobrym kie­run­ku, o tyle na niwie orga­ni­za­cyj­nej zamie­sza­nie dopie­ro się­ga­ło swo­je­go apo­geum. Maj był mie­sią­cem, w któ­rym miej­sce mia­ło wie­le klu­czo­wych wyda­rzeń, któ­re w przy­szło­ści mia­ły w mniej­szym lub więk­szym stop­niu deter­mi­no­wać dzia­łal­ność klu­bu. Sądzą­cy się o zadość uczy­nie­nie ze stro­ny klu­bu, Albel­da ofi­cjal­nie wyco­fał pozew prze­ciw­ko Valen­cii (z per­spek­ty­wy cza­su wyda­je się, iż pro­ces miał być jedy­nie mani­fe­stem prze­ciw­ko decy­zjom o zatrzy­ma­niu w klu­bie Ronal­da Koema­na, a nie wymie­rzo­nym bez­po­śred­nio w klub postę­po­wa­niem sądo­wym), pod­pi­sa­ny został kon­trakt z nowym spon­so­rem klu­bu, Valen­cia Expe­rien­ce, któ­ry oka­zał się być jed­nak nie­wy­pła­cal­nym kon­tra­hen­tem (podob­nie jak kie­dyś mia­ło to miej­sce z Metro Red), na budo­wie Nuevo Mestal­la miał miej­sce tra­gicz­ny wypa­dek, w kon­se­kwen­cji, któ­re­go śmierć ponio­sło czte­rech pra­cow­ni­ków budo­wy. Pomi­mo tak istot­nych zda­rzeń, za klu­czo­we nale­ży uznać to z 22 dnia maja. Wte­dy to koń­ca dobie­gła tele­no­we­la zwią­za­na z obsa­dą sta­no­wi­ska tre­ne­ra. Pro­po­zy­cje doty­czą­ce oso­by szko­le­niow­ca były prze­róż­ne, cel jeden: „Zna­leźć nowe­go Beni­te­za”. Z racji fak­tu, iż poszu­ki­wa­ny tre­ner miał być kopią cie­szą­ce­go się na Mestal­la wiel­ką sła­wą Rafa­ela, w pierw­szej kolej­no­ści odpadł Jose Mourin­ho. Tłu­ma­cze­nia są róż­ne, jed­nak ja ogra­ni­czę się do dwóch, z któ­rych Wy wybierz­cie sobie to, któ­re bar­dziej pasu­je waszym poglą­dom:

1) Jose „The Spe­cial One” Mourin­ho z racji swo­jej „wyjąt­ko­wej wyjąt­ko­wo­ści” nie chciał, by widzia­no w nim jedy­nie nowe­go Beni­te­za zamiast jego wła­snej, wybit­nej oso­by (dosyć nacią­ga­ne tłu­ma­cze­nie, gdyż sam fakt zatrud­nie­nia szko­le­niow­ca pokro­ju Mourin­ho był­by wyda­rze­niem w ostat­nich latach bez pre­ce­den­su)

2) Valen­cia nigdy nie kon­tak­to­wa­ła się z Mourin­ho, a nawet, jeże­li taki kon­takt nastą­pił nie była w sta­nie spro­stać wyma­ga­niom Por­tu­gal­czy­ka.

W rze­czy­wi­sto­ści poten­cjal­ne zatrud­nie­nie Mourin­ho było jedy­nie roz­dmu­cha­ną plot­ką, któ­rą kibi­ce pre­zen­tu­ją­cy „myśle­nie życze­nio­we” wynie­śli do ran­gi ofi­cjal­ne­go komu­ni­ka­tu, co nie zmie­nia fak­tu, iż ów fakt zasłu­żył sobie na umiesz­cze­nie go w rocz­nym pod­su­mo­wa­niu, gdyż bar­dzo cie­ka­wym (choć powta­rzam – „nie­re­al­nym”) zja­wi­skiem był­by widok Wiel­kie­go Mou na ław­ce tre­ner­skiej Esta­dio Mestal­la. Powróć­my jed­nak do meri­tum tema­tu.

Muro­wa­nym kan­dy­da­tem do obję­cia sta­no­wi­ska w pew­nym momen­cie zda­wał się być Mar­ce­li­no Gar­cia Toral. Tre­ner Racin­gu San­tan­der był już „po sło­wie” z wszyst­ki­mi oso­ba­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za jego prze­no­si­ny na Mestal­la, kie­dy nie­spo­dzie­wa­nie posta­no­wił zre­zy­gno­wać. Powo­dem miał być, fakt, iż wła­dze Valen­cii nie były w sta­nie zagwa­ran­to­wać Mar­ce­li­no środ­ków finan­so­wych na reali­za­cję swo­jej wizji budo­wa­nia zespo­łu, przez co Mar­ce­li­no przy­jął ofer­tę pra­cy w tyl­ko dru­go­li­go­wym Realu Sara­gos­sa. Kło­po­ty finan­so­we nie odstra­szy­ły inne­go kan­dy­da­ta, Unai Emery’ego. Szko­le­nio­wiec rewe­la­cji ubie­gło­rocz­nych roz­gry­wek, Alme­rii zgo­dził się przy­jąć pro­po­zy­cję pra­cy na Mestal­la, cze­go efek­tów jeste­śmy dziś świad­ka­mi. W spra­wie Emery’ego war­to dodać kil­ka słów (słów jak naj­bar­dziej subiek­tyw­nych). Otóż pomi­mo mło­de­go jak na tre­ne­ra wie­ku, jest oso­bą zna­ko­mi­cie wpa­so­wu­ją­cą się w pił­kar­ską rze­czy­wi­stość. Pro­fe­sjo­na­lizm i zaan­ga­żo­wa­nie czy­nią z Emery’ego oso­bę nie­zwy­kle wyma­ga­ją­cą wzglę­dem swo­ich współ­pra­cow­ni­ków, co czy­ni go ide­al­nym kan­dy­da­tem na sta­no­wi­sko tre­ne­ra Valen­cii, a dziś nie wiem czy oddał­bym Emery’ego w zamian za ‘zma­nie­ro­wa­ne­go’ angiel­skim fut­bo­lem, Rafa­ela Beni­te­za*. God­na uwa­gi jest też data zakon­trak­to­wa­nia Emery’ego. 22 kwiet­nia z klu­bu odszedł naj­gor­szy tre­ner w jego histo­rii, Ronald Koeman, czy dokład­nie mie­siąc po tym zda­rze­niu, tj. 22 maja, dzia­ła­cze Valen­cii pod­pi­sa­li kon­trakt z tre­ne­rem naj­wy­bit­niej­szym? Sobie i wam życzę tego z całe­go ser­ca.

Czer­wiec był boga­ty, nie tyle w wyda­rze­nia, co w spe­ku­la­cje. Oczy­wi­ście nie moż­na zapo­mnieć o zdo­by­tym przez Hisz­pa­nów, zło­tym meda­lu mistrzostw Euro­py (przy wal­nym udzia­le Valen­cia­ni­stas – Vil­li, Silvy, Mar­che­ny oraz Albio­la), czy powo­ła­niu Juana Vil­la­lon­gi na sta­no­wi­sko kie­row­ni­ka klu­bu, jed­nak jak to zwy­kle bywa w okre­sie waka­cyj­nym, na pierw­szy plan wysu­wa­ją się trans­fe­ry. Te doko­na­ne elek­try­zo­wa­ły nas w mniej­szym stop­niu, gdyż Valen­cię wzmoc­nił jedy­nie powra­ca­ją­cy z wypo­ży­cze­nia do Geta­fe, Pablo Her­nan­dez oraz bra­zy­lij­ski bram­karz Inter­na­cio­na­lu, Renan. Znacz­nie wię­cej emo­cji poja­wi­ło się, jak zwy­kle ma to miej­sce, w przy­pad­ku licz­nych spe­ku­la­cji, któ­re łączy­ły Valen­cię z prze­róż­ny­mi pił­ka­rza­mi. Cza­sa­mi trans­fe­ry mia­ły szan­sę dojść do skut­ku, cza­sa­mi nie było takiej moż­li­wo­ści. Wymie­nię tyl­ko kil­ka nazwisk, aby­ście sami oce­ni­li, czy wspo­mnia­ni zawod­ni­cy rze­czy­wi­ście byli­by dziś potrzeb­ni: Guiza, Gomis, Jose­mi, Oldo­ni, Meire­les, Bru­no, Palop, Fred, Mili­to, Lisan­dro Lopez, Kal­l­strom, Zapa­ter, Zaba­le­ta, Chim­bon­da, Asen­jo, Kame­ni czy Moya.

Ze wspo­mnia­nych zawod­ni­ków, tyl­ko czte­rech (Guiza, Mili­to, Zaba­le­ta i Chim­bon­da) latem posta­no­wi­ło zmie­nić klu­bo­wą przy­na­leż­ność, z tym, że żaden z nich swej karie­ry nie posta­no­wił kon­ty­nu­ować na Mestal­la, a szko­da, gdyż wspo­mnia­ni gra­cze mogli­by coś zara­dzić na aktu­al­ne bolącz­ki Ches – bra­ki w ata­ku oraz dziu­ra­wą niczym ser szwaj­car­ski defen­sy­wę. W chwi­li obec­nej nie ma jed­nak sen­su roz­pa­czać nad zaprze­pasz­czo­ny­mi trans­fe­ro­wy­mi szan­sa­mi, gdyż nie pozwa­la na to sytu­acja eko­no­micz­na.

O tym, że ubie­gło­rocz­ne lato było sezo­nem nad wyraz obfi­tym w tzw. „ogór­ki” świad­czyć mogą choć­by lip­co­we wyda­rze­nia, któ­rych echa za pośred­nic­twem ser­wi­su VFC.pl dane było nam śle­dzić. Świe­żo mia­no­wa­ny na kie­row­ni­ka zespo­łu Juan Vil­la­lon­ga, w mie­siąc po swo­im zatrud­nie­niu doszedł do wnio­sku, że kie­ro­wa­nie mate­ria­łem ludz­kim w klu­bie pił­kar­skim jest naj­wi­docz­niej zada­niem o wie­le trud­niej­szym niż nad­zo­ro­wa­nie ryn­ku tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go i posta­no­wił zre­zy­gno­wać. Z per­spek­ty­wy cza­su zda­je się, że było to roz­wią­za­nie opty­mal­ne dla obu stron. Ludzie zwią­za­ni z Valen­cią nie musie­li wię­cej drżeć o los swo­jej dru­ży­ny, któ­ra w rękach „biz­nes­me­na-wizjo­ne­ra” wca­le nie musia­ła osią­gnąć zapo­wia­da­ne­go roz­kwi­tu gospo­dar­cze­go, a sam Vil­la­lon­ga zebraw­szy doświad­cze­nia na niwie spor­to­wej posta­no­wił kan­dy­do­wać na pre­zy­den­ta Realu Madryt. Dużo waż­niej­szym, rzec moż­na klu­czo­wym wyda­rze­niem, któ­re przy­niósł nam mie­siąc lipiec, oka­zał się wybór Vicen­te Soria­no na sta­no­wi­sko pre­zy­den­ta klu­bu. O tym, że był to wybór traf­ny, świad­czyć mogą ostat­nie wyda­rze­nia, kie­dy to Soria­no pomi­mo wcze­śniej­szych mało opty­mi­stycz­nych donie­sień pra­sy, zdo­łał zgro­ma­dzić 40 mln euro, któ­re pozwa­la­ją zacho­wać klu­bo­wi, przy­naj­mniej na jakiś czas, płyn­ność finan­so­wą.

Im bli­żej star­tu obec­nych roz­gry­wek się znaj­do­wa­li­śmy, tym cie­kaw­sze wyda­rze­nia mia­ły miej­sce. Z pew­no­ścią za naj­waż­niej­sze i to nie tyl­ko w mie­sią­cu sierp­niu, ale w trak­cie całe­go okre­su przy­go­to­waw­cze­go, nale­ży uznać para­fo­wa­nie nowych umów przez gwiaz­dy zespo­łu, Davi­dów; Vil­lę oraz Silvę. Świe­żo upie­cze­ni mistrzo­wie Euro­py, w trak­cie roz­gry­wa­ne­go na boiskach Austrii i Szwaj­ca­rii, czem­pio­na­tu dali praw­dzi­wy pokaz gry, czym sku­tecz­nie zwró­ci­li na sie­bie uwa­gę naj­więk­szych świa­to­wych potęg pił­kar­skich. Wspo­mnia­ny duet chcie­li wyku­pić z Valen­cii wszy­scy, na cze­le z: Realem Madryt, FC Bar­ce­lo­ną, Inte­rem Medio­lan, Chel­sea, Arse­na­lem, Man­che­ste­rem Uni­ted, Atle­ti­co Madryt, Juven­tu­sem Turyn, Bay­er­nem, czy po prze­ję­ciu Man­che­ste­ru City, szej­kiem Man­so­urem bin Zay­edem al Nahy­anem. W kon­se­kwen­cji El Guaje i El Cana­ri­to zde­cy­do­wa­li, iż nie mają zamia­ru nigdzie prze­no­sić się z Valen­cii, gdyż wła­śnie z klu­bem ze sto­li­cy Lewan­tu wią­żą swo­ją pił­kar­ską przy­szłość. Po dłu­gich wyczer­pu­ją­cych wszyst­kie stro­ny nego­cja­cjach zawod­ni­cy doszli do poro­zu­mie­nia z zarzą­dem klu­bu i już z nowy­mi umo­wy zaczę­li szy­ko­wać się do meczu o Super­pu­char Hisz­pa­nii. Wła­śnie… . Zasta­na­wia mnie czy jest sens opi­sy­wa­nia prze­bie­gu owe­go, pamięt­ne­go dla wszyst­kich sym­pa­ty­ków Ches, dwu­me­czu, gdyż roz­dra­py­wa­nie sta­rych ran, w sytu­acji, kie­dy na ‘cie­le’ Valen­cii poja­wia­ją się coraz to nowe, było­by fun­do­wa­niem sobie dodat­ko­wej por­cji, nie­po­trzeb­ne­go cier­pie­nia. Jed­nak sko­ro tekst ów jest pod­su­mo­wa­niem roku o wyda­rze­niu choć­by z same­go obo­wiąz­ku wspo­mnieć nale­ży. A więc, po obie­cu­ją­cym wystę­pie na Esta­dio Mestal­la, kie­dy to w pierw­szym meczu zawod­ni­kom dowo­dzo­nym przez Emery’ego, uda­ło się zapre­zen­to­wać sku­tecz­ną i efek­tow­ną grę a na doda­tek zwy­cię­żyć nad Realem (przyp. 3:2), przy­szedł czas na rewanż. Prze­bieg meczu na San­tia­go Ber­na­beu, oce­nia­jąc z per­spek­ty­wy cza­su, może posłu­żyć jako film instruk­ta­żo­wy, dla mło­dych adep­tów tre­ner­skie­go rze­mio­sła, pt. ”Jak roz­trwo­nić prze­wa­gę i nie grać z osła­bio­nym prze­ciw­ni­kiem”. Klę­ska była total­na, a upo­ko­rze­nie po meczu z Kró­lew­ski­mi się­gnę­ło zeni­tu.

God­nym zauwa­że­nia wyda­rze­niem, któ­re podob­nie jak mecz o Super­pu­char, mia­ło miej­sce w sierp­niu, było wypo­ży­cze­nie Eve­ra Bane­gi do Atle­ti­co. Mło­dy ‘gwiaz­dor’, o któ­rym zda­rzy­ło mi się wspo­mnieć we wcze­śniej­szej czę­ści tek­stu, nie wywią­zał się z roli zbaw­cy i pana­ceum na bolącz­ki Valen­cii, w któ­rej widział go, spro­wa­dza­ją­cy Argen­tyń­czy­ka do Hisz­pa­nii, Ronald Koeman w kon­se­kwen­cji, cze­go musiał udać się sto­łecz­ne­go klu­bu, w któ­rym jego karie­ra rów­nież nie nabra­ła jak dotąd zapo­wia­da­ne­go roz­pę­du. Co zatem blo­ku­je roz­wój, z pew­no­ścią nie­by­wa­łe­go talen­tu Bane­gi ? Tego nie będzie nam raczej dane się dowie­dzieć, jed­nak cią­gle pozo­sta­je mieć nadzie­ję, że Ever odzy­ska for­mę pre­zen­to­wa­ną jesz­cze za cza­sów gry w Boca Juniors, a jego gra nie będzie oce­nia­na jedy­nie przez pry­zmat osiem­na­stu milio­nów euro, któ­re Koeman zdo­łał ‘wycią­gnąć’ od zarzą­du na jego trans­fer.

I oto się sta­ło. Wraz z nadej­ściem wrze­śnia nowa, odro­dzo­na i peł­na chę­ci do wal­ki, Valen­cia roz­po­czę­ła zma­ga­nia ligo­we. Start w roz­gryw­kach, pomi­mo kon­tu­zji Davi­da Silvy, któ­ry musiał pod­dać się ope­ra­cji, oka­zał się feno­me­nal­ny, rzec nale­ży – histo­rycz­ny. Nie­to­pe­rze z kwit­kiem odpra­wia­li każ­de­go kolej­ne­go rywa­la, bez wzglę­du czy przy­szło im grać na wła­snym tere­nie czy boisku rywa­la. W grze widocz­ny był polot, zaan­ga­żo­wa­nie oraz chęć zwy­cię­ża­nia, mecze z Atle­ti­co i Vil­lar­re­alem sta­ły na naj­wyż­szym pozio­mie pił­kar­skie­go kunsz­tu, Valen­cią zachwy­ca­ły się media, a Eme­ry trium­fo­wał. Taki stan rze­czy trwał, aż do listo­pa­da, kie­dy oka­za­ło się, że mydla­na bań­ka z ocze­ki­wa­nia­mi, zosta­ła napom­po­wa­na chy­ba jed­nak zbyt moc­no. Mocar­stwo­we zapę­dy w pierw­szej kolej­no­ści ostu­dzi­ła poraż­ka z Racin­giem San­tan­der, jed­nak to zda­rze­nie moż­na było sobie łatwo wytłu­ma­czyć – nie zawsze moż­na wygry­wać. Trud­niej o tłu­ma­cze­nie było kil­ka­na­ście dni póź­niej, kie­dy chłop­cy Emery’ego zano­to­wa­li kolej­ną wpad­kę, tym razem z nie­mi­ło­sier­nie bitym przez wszyst­kich prze­ciw­ni­ków w ligo­wej staw­ce, Spor­tin­giem Gijon. Kry­zys, a przy­naj­mniej widocz­ny regres for­my zbiegł się w cza­sie z eska­la­cją pro­ble­mów finan­so­wych. Dotych­cza­so­wy głów­ny part­ner Valen­cii, bank Ban­ca­ja posta­no­wił, iż linia kre­dy­to­wa klu­bu nie może być cią­gle otwar­ta, gdyż Los Ches prze­sta­ją być wia­ry­god­nym part­ne­rem finan­so­wym, co sta­no­wi­ło pre­tekst do odmo­wy udzie­le­nia Vicen­te Soria­no kre­dy­tu. Valen­cia zosta­ła przy­par­ta do muru, a roz­wią­za­nia w trud­nej sytu­acji nie było. Na osło­dę moro­wych nastro­jów kibi­ców mia­ły wpły­nąć dwie wia­do­mo­ści: po pierw­sze, do tre­nin­gów po cięż­kiej kon­tu­zji wró­cił David Silva, a więc bli­ska roz­wią­za­nia jest spor­to­wa nie­moc zespo­łu, gdyż z Silvą w skła­dzie, Valen­cia mia­ła znów wznieść się na wyży­ny moż­li­wo­ści. Po dru­gie zakon­trak­to­wa­no nowe­go zawod­ni­ka, Thia­go Car­le­to. Pozy­ska­nie z San­to­su, lewe­go obroń­cy było porów­ny­wa­ne przez dzia­ła­czy do trans­fe­ru z 1995 roku, kie­dy z Pal­me­iras do Euro­py, a kon­kret­nie, Inte­ru, zawi­tał zawod­nik, któ­ry zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał i przez wie­le lat wyzna­czał nowe tren­dy w grze bocz­nych obroń­ców – Rober­to Car­los. Mło­dy Bra­zy­lij­czyk podob­no jest natu­ral­nym następ­cą swo­je­go słyn­ne­go roda­ka, jed­nak dotąd nie uda­ło mu się potwier­dzić aspi­ra­cji, do zastą­pie­nia w świa­to­wym fut­bo­lu, odcho­dzą­ce­go na pił­kar­ską eme­ry­tu­rę, Car­lo­sa.

Gru­dzień – mie­siąc świąt Boże­go Naro­dze­nia, cudów oraz pre­zen­tów. Jeże­li któ­ryś z kibi­ców ocze­ki­wał świą­tecz­ne­go poda­run­ku ze stro­ny zawod­ni­ków Valen­cii, sło­no się roz­cza­ro­wał, bowiem Los Ches roz­da­wa­li podar­ki, jed­nak nie swo­im sym­pa­ty­kom a rywa­lom. Dobit­nie świad­czyć mogą o tym mecze, a wła­ści­wie mecz z Realem oraz bla­maż, bo tak nale­ży okre­ślić potycz­kę, z Bar­ce­lo­ną. Po spo­tka­niach z topo­wy­mi zespo­ła­mi ligi, chy­ba do wszyst­kich sym­pa­ty­ków Nie­to­pe­rzy dotar­ło prze­sła­nie, że mistrzo­stwo, a nawet miej­sce w pierw­szej trój­ce to cią­gle zbyt wyso­kie pro­gi. Jedy­ny­mi pozy­tyw­ny­mi wia­do­mo­ścia­mi świą­tecz­ne­go okre­su, oka­za­ły się wie­ści doty­czą­ce sytu­acji eko­no­micz­nej klu­bu, bo oto Vicen­te Soria­no uda­ło się zor­ga­ni­zo­wać 40 mln euro, któ­re na regu­la­cję powin­no­ści finan­so­wych, prze­ka­za­li spon­so­rzy, a nie­wy­pła­cal­ne Valen­cia Expe­rien­ce na koszul­kach pił­ka­rzy zastą­pi­ła buk­ma­cher­ska fir­ma Uni­bet…

Kro­pla to jed­nak we wzbu­rzo­nym morzu, któ­re coraz bar­dziej zda­je się napie­rać na bur­ty i tak już wynisz­czo­ne­go oraz pozba­wio­ne­go ster­ni­ka, okrę­tu – Valen­cii.