Małe poprawki

Ostat­nie zmia­ny:

  • + Blog dostał lep­szą wty­kę anty­spa­mo­wą (bywa­ły dni gdy w pocze­kal­ni komen­ta­rzy sie­dzia­ło i 500 sztuk spa­mu, teraz są od razu odci­na­ne :P)
  • | Zmia­na kodo­wa­nia z iso-8859–2 na UTF-8 na stro­nie oraz na blo­gu
  • | Blog lepiej (zgod­nie z gra­ma­ty­ką języ­ka pol­skie­go) poka­zu­je teraz daty postów i komen­ta­rzy
  • * Błąd poja­wia­ją­cy się na forum po wysła­niu posta (“(…) mail authen­ti­ca­tion failed”) powi­nien prze­stać się poja­wiać
  • * RSS naszych new­sów dzia­ła ponow­nie po kon­wer­sji stro­ny na UTF-8 (http://vcf.pl/functions/news_rss.php)


legen­da:
+ nowość
- usu­nię­to
| mody­fi­ka­cja
* popraw­ka błę­du

Naj­bliż­sze pla­ny na przy­szłość (jaw­ne)*

  1. Zmia­na engi­nu forum na phpbb3
  2. Kodo­wa­nie UTF-8 w dzia­le video i na forum

* Oczy­wi­ście zawsze mamy parę super-hiper-mega taj­nych pomy­słów ;]