Dlaczego VdV zagra w Valencii…

Rafa­el Van der Vaart już nie­dłu­go zało­ży try­kot Bla­nqu­ine­gros – to pew­ne. Wie o tym sam zain­te­re­so­wa­ny, któ­ry ponoć szu­ka już domu w sto­li­cy Lewan­tu, jak i jego mał­żon­ka – model­ka Sylvie Van der Vaart – Meis , któ­ra rów­nież chcia­ła­by prze­nieść się do Hisz­pa­nii. Posta­wie­ni przed taką sytu­acją wło­da­rze HSV muszą zgo­dzić się na odej­ście swo­je­go asa, bo…

Sylvie

Czy ktoś może jej odmó­wić?