Wskaż niepasujący element

Jeden ele­ment nie pasu­je do pozo­sta­łych. Wskaż któ­ry:

(masz mak­sy­mal­nie 11 sekund. Póź­niej może on znik­nąć ;)

Dla mają­cych pro­ble­my ze wzro­kiem: po naci­śnię­ciu na obra­zek, wyświe­tli się jego nie­co więk­sza wer­sja.