Spór o miejsce rozegrania finału

  •   Naj­więk­szą kon­tro­wer­sją w hisz­pań­skiej pił­ce jest teraz wybór are­ny, na któ­rej zosta­nie roze­gra­ny finał Copa del Rey.
  •  Ath­le­tic oraz Bar­ce­lo­na popro­si­ły o udo­stęp­nie­nie San­tia­go Ber­na­béu.
  •  Kibi­ce Realu Madryt oba­wia­ją się wid­ma Bar­ce­lo­ny świę­tu­ją­cej zdo­by­cie tro­feum na ich sta­dio­nie.

Nawet jeśli nie cho­dzi o nich, cho­dzi o nich. Przez ostat­nie dni jed­nym z naj­waż­niej­szych tema­tów w Hisz­pa­nii jest finał Pucha­ru Kró­la: gdzie­kol­wiek nie spoj­rzysz, są pochło­nię­ci tym samym, zna­jo­mym tema­tem. Prze­siąk­nię­ci tą samą nie­na­wi­ścią i podejrz­li­wo­ścią, co przy­wo­łu­je zna­ną kwe­stię – nie­ustan­ne poszu­ki­wa­nie, by poczuć się obra­żo­nym, by poka­zać niż­szość moral­ną dru­giej stro­ny. Argu­ment niczym z pia­skow­ni­cy: Ty zaczą­łeś, nie­praw­da to ty zaczą­łeś. Wy jeste­ście źli, nie to wy jeste­ście. Wyda­je się, że każ­dy i wszę­dzie mówi o rywa­li­za­cji Realu Madryt i Bar­ce­lo­ny i jak zosta­nie roze­gra­na spra­wa fina­łu.

Czy­taj dalej