Powrót charakteru

piłkarze Valencii cieszą się po strzelonej bramce

Skrom­ne zwy­cię­stwo i powrót nadziei ? | fot. Mar­ca

Po nie­speł­na kil­ku dniach na sta­no­wi­sku, Valver­de uda­ło się to, cze­go Pel­le­gri­no nie potra­fił doko­nać w cią­gu pra­wie pię­ciu mie­się­cy urzę­do­wa­nia na Mestal­la. Kom­plet punk­tów na wyjeź­dzie w  meczu ligo­wym napa­wa opty­mi­zmem, pomi­mo iż styl w jakim zosta­ły one zdo­by­te pozo­sta­wia spo­ro do życze­nia.

Czy­taj dalej

Skyfall

Manolo - uno

Blichtr i splen­dor, czy­li zwro­ty naj­le­piej okre­śla­ją­ce walenc­ki okręt. Pozor­nie wszyst­ko wyda­je się funk­cjo­no­wać pra­wi­dło­wo, lecz amba­ra­sy roz­kła­da­ją klub od środ­ka. Podob­nie jak w ostat­niej odsło­nie przy­gód Jame­sa Bon­da, nie­bo wali się na gło­wę Manu­elo­wi Llo­ren­te — pro­ble­my finan­so­we, hanieb­na pró­ba prze­ję­cia klu­bu oraz nie­za­do­wa­la­ją­ce wyni­ki spor­to­we. Docze­ka­li­śmy się wła­sne­go Sky­fall…

Czy­taj dalej

Dwa podobne nazwiska, dwie zupełnie inne galaktyki

Mauricio Pellegrino

¿A dón­de vas Mau­ri­cio? fot. Super­de­por­te

Mizer­na”, “maka­brycz­na”, “upior­na”, “kata­stro­fal­na”, “bez­na­dziej­na” – taki­mi przy­miot­ni­ka­mi okre­śla­li grę Valen­cii w meczu z Mala­gą komen­ta­to­rzy Canal+ Sport. Bra­wa dla Prze­my­sła­wa Peł­ki i Lesz­ka Orłow­skie­go za naj­bar­dziej traf­ne okre­śle­nie tego co na boisku wyczy­nia­li pod­opiecz­ni Pel­le­gri­no. Gdy­by jesz­cze któ­re­muś z panów wyrwa­ło się sło­wo “żenu­ją­ca” – to ten wachlarz przy­miot­ni­ków był­by już peł­ny.

Czy­taj dalej