Kreujemy własną wieżę Babel?

Reprezentanci Hiszpanii spod walenckich skrzydeł

W Miń­sku “Nie­to­pe­rze” odnio­sły gład­kie zwy­cię­stwo 3:0 nad BATE Bory­sów. Jed­nak nie wszyst­kie aspek­ty były tak zado­wa­la­ją­ce jak boisko­wa posta­wa. Obok pew­ne­go fak­tu nie potra­fię przejść obo­jęt­nie — przez pięć minut na mura­wie nie było ani jed­ne­go Hisz­pa­na. Co sta­ło się z walenc­ką fabry­ką, któ­ra nie­gdyś regu­lar­nie dostar­cza­ła solid­nych repre­zen­tan­tów dla hisz­pań­skiej Selec­ción? Przyj­rzyj­my się zja­wi­skom glo­ba­li­za­cji i uni­wer­sa­li­za­cji pił­ki noż­nej na przy­kła­dzie Valen­cii CF!

Czy­taj dalej