Rok w krzywym zwierciadle

Będzie ory­gi­nal­nie: wybie­ra­my naj­lep­sze i naj­gor­sze minio­ne­go roku. Prze­ra­ża­ją­cy prze­gląd.

Sty­czeń

— Rok 2012 roz­po­czy­na się od moc­ne­go ude­rze­nia. W Holan­dii są prze­ko­na­ni, że Valen­cia zamie­rza spro­wa­dzić Mano­le­va z PSV.

— David Albel­da zapo­wia­da w ofi­cjal­nej for­mie, że „w 2012 będzie lepiej”. Rze­czy­wi­stość zaprze­czy­ła.

— Brau­lio Vázqu­ez zapo­mi­na o pił­ka­rzu, przy któ­rym spa­ła­szo­wał wie­le pin­txos [1]. „Jeśli nie van der Wiel, przyj­dzie ktoś inny”.

— Juan Soler, w nie­zwy­kle uro­czej wypo­wie­dzi, wyzna­je że „czuł się zobli­go­wa­ny” prze­ka­zać pie­nią­dze księ­ciu Urdan­ga­ríno­wi [2].

— Jonas wyra­ża nadzie­ję, że „ten rok przy­nie­sie tro­feum”.

— Albel­da, jak to sta­ło się zwy­cza­jem przed Fal­las, prze­dłu­ża kon­trakt.

— Podob­ny los spo­ty­ka Bane­gę. Llo­ren­te wypa­la pod­czas kon­fe­ren­cji: „nigdy nie mów nigdy”. Oczy­wi­ście w kon­tek­ście poten­cjal­ne­go trans­fe­ru.

Czy­taj dalej

Gago zmienny jak kobieta

Pił­karz rodem z Buenos Aires, obda­rzo­ny argen­tyń­skim tem­pe­ra­men­tem, hisz­pań­ską tech­ni­ką, bra­zy­lij­ską pasją, wło­skim zacię­ciem, nie­miec­ką dys­cy­pli­ną i… nastro­jem zmien­nym jak angiel­ska pogo­da. Ostat­nie tygo­dnie poka­za­ły kapry­śność Fer­nan­do Gago, co natych­miast zosta­ło wyko­rzy­sta­ne jako pożyw­ka dla mediów.

Czy­taj dalej

W poszukiwaniu dziedzica

David Albelda

Pre­zy­dent oraz dyrek­tor spor­to­wy “Nie­to­pe­rzy” nad­zwy­czaj dosłow­nie trak­tu­ją przy­do­mek swo­je­go klu­bu, bowiem praw­do­po­dob­nie trwa­ją w sta­nie hiber­na­cji typo­wym dla tego rzę­du ssa­ków. Apa­tia sekre­ta­ria­tu tech­nicz­ne­go sta­je się już powo­li recy­dy­wą. Bez­czyn­ność, bier­ność, gnu­śność — czy­li pra­wi­dło­we opi­sa­nie bra­ku aktyw­no­ści oraz dzia­łań w ich rze­ko­mej “pra­cy”. Brau­lio Vazqu­ez chy­ba pró­bu­je wyna­leźć elik­sir nie­śmier­tel­no­ści, by napo­ić nim Davi­da Albel­dę. 35-let­ni pił­ka­rze zazwy­czaj nie bywa­ją tak wital­ni jak “El Capi­táno”.

Czy­taj dalej