Dzień, w którym Mestalla wstrzymało oddech

Valencia CF przed meczem

Kon­cen­tra­cja przed meczem z Sevil­lą | fot. valenciacf.com

Cho­ciaż tenis nie jest moim ulu­bio­nym spor­tem, porów­na­nie nie­dziel­ne­go poje­dyn­ku Valen­cii z Sevil­lą do pił­ki meczo­wej nie będzie chy­ba prze­sa­dą. Wszyst­ko wisia­ło na wło­sku: pro­jekt Dju­ki­cia, wia­ry­god­ność Salvo i jego “nowej ery” w Valen­cii oraz cier­pli­wość kibi­ców, któ­rzy trzy dni wcze­śniej, po meczu ze Swan­sea, nie zosta­wi­li na pił­ka­rzach suchej nit­ki.

Czy­taj dalej

Pat na Mestalla

Banega w meczu ze Swansea

Ta Valen­cia jest kli­nicz­nie mar­twa” — Paco Polit, vlcnews.es

Sytu­acja w Valen­cii jest dra­ma­tycz­na. Dru­ży­na przy­po­mi­na zbie­ra­ni­nę ama­to­rów, a tre­ner twier­dzi, że nie wie dla­cze­go jego pił­ka­rze nie potra­fią wymie­nić mię­dzy sobą kil­ku pro­stych podań, sta­wia­jąc ich tym samym pod ogrom­ną pre­sją. Gdzie leży klucz do zakoń­cze­nia tej pato­wej sytu­acji? Jak­że­by ina­czej – u Ama­deo Salvo.

Czy­taj dalej

Debata o Primera División

Przed kil­ko­ma tygo­dnia­mi zosta­łem popro­szo­ny o udział w dys­pu­cie doty­czą­cej — moim zda­niem — naj­lep­szej ligi świa­ta. Sko­ro zawar­łem już pew­ną pro­wo­ka­cję, mogę przejść do fak­tów waż­niej­szych. Przed­sta­wi­cie­le FC Bar­ce­lo­ny, Realu Madryt, Realu Betis, Realu Sara­gos­sa i… Valen­cii CF pole­mi­zo­wa­li na temat run­dy jesien­nej sezo­nu 2012/2013 w hisz­pań­skiej La Liga. Czy Kata­loń­czy­cy mogą nakła­dać już mistrzow­ską koro­nę? Dla­cze­go Real zaczął sezon od fal­se star­tu? Czy podział pie­nię­dzy ule­gnie kie­dyś zmia­nie? Tyle i jesz­cze wię­cej w deba­cie pro­wa­dzo­nej przez zade­kla­ro­wa­ne­go culés, Miko­ła­ja Woź­nia­ka.

Czy­taj dalej