Gdzie jest ta siła?

Wie­lu angiel­ską Pre­mier­ship uwa­ża za naj­lep­szą ligę na świe­cie. Coś w tym jest bo w ran­kin­gu UEFA prze­wod­nic­two trzy­ma­ją wła­śnie te roz­gryw­ki. Jed­nak w obec­nym sezo­nie na szcze­blu ćwierć­fi­na­łów Ligi Mistrzów i Ligi Euro­py mamy tyl­ko jeden angiel­ski zespół. Więc gdzie jest ta siła naj­lep­szej ligi świa­ta?

Gdy we wrze­śniu roz­po­czy­na­no fazy gru­po­we euro­pej­skich pucha­rów widzie­li­śmy aż osiem klu­bów z Pre­mier­ship. Czte­ry w Cham­pions League, czte­ry w Euro­pa League. Naj­trud­niej­sze zada­nie miał Man­che­ster City, któ­ry spo­tkał się w gru­pie z Napo­li, Bay­erem i Vil­lar­ra­lem. Ale prze­cież gdy popa­trzy­my na skład to “na papie­rze” City z gru­py nie mie­li pra­wa nie wyjść.

Czy­taj dalej

Nowa twarz Ligue 1

Kiedyś_mówiło_się_o_złotym_pokoleniu Por­tu­gal­czy­ków. Rui Costa, Nuno Gomes, Luis Figo i resz­ta eki­py owień­czo­na zosta­ła mia­nem jed­ne­go z naj­lep­szych sor­tów tam­tej­sze­go pił­kar­stwa. We Fran­cji może być podob­nie — w roku 1987 na świat przy­szli choć­by Karim Ben­ze­ma, Samir Nasri, Hatem Ben Arfa. Ale to nie wszyst­ko. W maju, w małym mie­ście Sen­lis, uro­dził się Kevin Game­iro — wscho­dzą­ca gwiaz­da fran­cu­skie­go fut­bo­lu.

Czy­taj dalej

Kalendarium Dalport

I

27 maja hisz­pań­ska pra­sa donio­sła o zawią­za­niu trium­wi­ra­tu przez trzech głów­nych udzia­łow­ców Valen­cii – Juana Sole­ra (37% udzia­łów), Vicen­te Soria­no (10%) i Vicen­te Sil­lę (3,3% — repre­zen­tu­ją­ce­go kil­ku innych wła­ści­cie­li). Razem posia­da­li oni 50,3% klu­bo­wych akcji. Podob­no zamie­rza­li zna­leźć odpo­wied­nie­go inwe­sto­ra i sprze­dać klub (mówi­ło się o jakichś Ara­bach), lub pod­czas nad­cho­dzą­ce­go gło­so­wa­nia odrzu­cić pro­jekt emi­sji nowych akcji, war­tych 92 mln € – jeden z punk­tów rato­wa­nia klu­bu według pla­nu Javie­ra Gome­za.

II

W ramach odwe­tu, w następ­nych dniach zanie­po­ko­jo­na Rada klu­bu uzna­ła, że jeśli Vicen­te Soria­no do 5 czerw­ca nie znaj­dzie kup­ca na grun­ty Valen­cii, będzie zmu­szo­ny poże­gnać się z posa­dą pre­zy­den­ta, a abso­lut­ną wła­dzę uzy­ska wła­śnie Javier Gomez – na jego bar­kach spo­cznie cię­żar wyła­wia­nia Valen­cii z dłu­gów.

Czy­taj dalej