Jak dwie krople wody… cz.3

Spo­ro cza­su upły­nę­ło, odkąd po raz ostat­ni pre­zen­to­wa­li­śmy naszym czy­tel­ni­kom dru­gie twa­rze osób zwią­za­nych z Valen­cią. Tym razem prze­ko­na­cie się, m. in. o ukry­tych zdol­no­ściach tak­tycz­nych i logi­stycz­nych Bake­ro, będą­ce­go per­ma­nent­nie w cie­niu swo­je­go guru, Ronal­da Koema­na czy też o konek­sjach strzel­ca ostat­nie­go gola w fina­ło­wym meczu Copa del Rey z… Bar­ce­lo­ną.

Czy­taj dalej