Powrót charakteru

piłkarze Valencii cieszą się po strzelonej bramce

Skrom­ne zwy­cię­stwo i powrót nadziei ? | fot. Mar­ca

Po nie­speł­na kil­ku dniach na sta­no­wi­sku, Valver­de uda­ło się to, cze­go Pel­le­gri­no nie potra­fił doko­nać w cią­gu pra­wie pię­ciu mie­się­cy urzę­do­wa­nia na Mestal­la. Kom­plet punk­tów na wyjeź­dzie w  meczu ligo­wym napa­wa opty­mi­zmem, pomi­mo iż styl w jakim zosta­ły one zdo­by­te pozo­sta­wia spo­ro do życze­nia.

Czy­taj dalej

Skyfall

Manolo - uno

Blichtr i splen­dor, czy­li zwro­ty naj­le­piej okre­śla­ją­ce walenc­ki okręt. Pozor­nie wszyst­ko wyda­je się funk­cjo­no­wać pra­wi­dło­wo, lecz amba­ra­sy roz­kła­da­ją klub od środ­ka. Podob­nie jak w ostat­niej odsło­nie przy­gód Jame­sa Bon­da, nie­bo wali się na gło­wę Manu­elo­wi Llo­ren­te — pro­ble­my finan­so­we, hanieb­na pró­ba prze­ję­cia klu­bu oraz nie­za­do­wa­la­ją­ce wyni­ki spor­to­we. Docze­ka­li­śmy się wła­sne­go Sky­fall…

Czy­taj dalej

Kreujemy własną wieżę Babel?

Reprezentanci Hiszpanii spod walenckich skrzydeł

W Miń­sku “Nie­to­pe­rze” odnio­sły gład­kie zwy­cię­stwo 3:0 nad BATE Bory­sów. Jed­nak nie wszyst­kie aspek­ty były tak zado­wa­la­ją­ce jak boisko­wa posta­wa. Obok pew­ne­go fak­tu nie potra­fię przejść obo­jęt­nie — przez pięć minut na mura­wie nie było ani jed­ne­go Hisz­pa­na. Co sta­ło się z walenc­ką fabry­ką, któ­ra nie­gdyś regu­lar­nie dostar­cza­ła solid­nych repre­zen­tan­tów dla hisz­pań­skiej Selec­ción? Przyj­rzyj­my się zja­wi­skom glo­ba­li­za­cji i uni­wer­sa­li­za­cji pił­ki noż­nej na przy­kła­dzie Valen­cii CF!

Czy­taj dalej