Rosyjska ruletka

rrW poło­wie grud­nia Miro­sław Dziu­kić został zwol­nio­ny z funk­cji kie­ro­wa­nia zespo­łem klu­bu z Mestal­la. Mimo począt­ko­wych zapew­nień, nie speł­nił pokła­da­nych w nim nadziei.

Jakie były zało­że­nia? Z pew­no­ścią każ­dy kibic „Nie­to­pe­rzy” mógł­by parę takich wymie­nić: wygra­na w Lidze Euro­py (Valen­cii uda­ło się wyjść z gru­py na pierw­szym miej­scu, w następ­nej run­dzie zmie­rzy się z Dyna­mem Kijów), zakoń­cze­nie sezo­nu na miej­scu pre­mio­wa­nym awan­sem do Ligi Mistrzów, popra­wa sty­lu gry, a tak­że trzy­ma­nie w ryzach pił­ka­rzy z cha­ry­zmą.

Dziu­kić nie był pierw­szym nie­wy­pa­łem na sta­no­wi­sku tre­ne­ra. Wcze­śniej podob­nie „spraw­dził się” Mau­ri­cio Pel­le­gri­no. Czy więc Valen­cia nie uczy się na błę­dach?

Czy­taj dalej