Kim jest Mateusz Styś?

Podobno założyciel i redaktor vcf.pl. Najbardziej leniwy felietonista Oka. Na co dzień zajmuje się publikowaniem słowa pisanego w różnych miejscach sieci. Wtajemniczonym znany jako Ruben. @mateuszstys

Kocham Valencję. Nie lubię Valencii

Soldado i Tino Costa dyskutują z sędzią.

Któ­ryś z komen­ta­to­rów poli­tycz­nych powie­dział po prze­gra­nych przez PiS wybo­rach par­la­men­tar­nych, że tak na praw­dę Jaro­sław Kaczyń­ski nie chce wygrać — jemu wystar­czy to co ma, bo jest mu dobrze, wygod­nie.

Co to ma wspól­ne­go z Valen­cią?

Oglą­da­jąc ostat­nie mecze Nie­to­pe­rzy odno­szę podob­ne wra­że­nie. Pod­opiecz­ni Eme­re­go uwi­li sobie cie­płe gniazd­ko na trze­cim miej­scu w tabe­li La Liga i cał­kiem dobrze się tam czu­ją. To nic, że nie mają szans wygrać z Bar­ce­lo­ną, to nic, że nie dadzą rady Realo­wi, waż­ne, że są mistrza­mi tej “dru­giej-pierw­szej ligi”.

Wyraź­nie widać, że żaden, abso­lut­nie żaden pił­karz z Mestal­la nie wie­rzy w moż­li­wość osią­gnię­cia w tabe­li cze­goś wię­cej niż tyl­ko oglą­da­nie ple­ców — żeby nie użyć w tym porów­na­niu innej czę­ści cia­ła — Bar­ce­lo­ny i Realu.

To widać, sły­chać i czuć. Ale czy to uza­sad­nio­ny i zdro­wy realizm, czy może zbyt­nia ostroż­ność i nad­mier­ny pesy­mizm (nie­rób­stwa nie wspo­mi­na­jąc)?

Czy­taj dalej

Co daleje z Ayalą?

Jak będzie wyglą­da­ła naj­bliż­sza przy­szłość Rober­to Ayali? Czy Argen­tyń­czyk zosta­nie w Valen­cii ? I naj­waż­niej­sze — czy w ogó­le tego chce? Te i podob­ne pyta­nia zada­je sobie chy­ba więk­szość Valen­cia­ni­stas. Wszak cho­dzi o wie­lo­let­nie­go zawod­ni­ka Ches, wie­lo­krot­ne­go repre­zen­tan­ta kra­ju, uzna­wa­ne­go za jed­ne­go z naj­lep­szych defen­so­rów glo­bu pił­ka­rza. Pyta­nie tyl­ko, czy jest nim nadal, i czy może być, gra­jąc w klu­bie, któ­ry kil­ku­krot­nie już pró­bo­wał opu­ścić?

Czy­taj dalej