Dobre nastroje przed Atleti

Atle­ti­co jest zawsze trud­nym rywa­lem” — powie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Hedwi­ges Madu­ro. Redak­cja Super­de­por­te umie­ści­ła wypo­wiedź w nagłów­ku wia­do­mo­ści i dobra­ła takie zdję­cie:

Czyż­by dobre za dobre humo­ry w redak­cji Super­de­por­te odpo­wia­da­ło powo­ła­nie na mecz Jona­sa?