Po meczu z Barceloną.

Jako iż jutro cze­ka mnie matu­ra po klę­sce z Bar­ce­lo­ną ogra­ni­czę się rap­tem do dwóch komen­ta­rzy:

Temat wypra­co­wa­nia na matu­rę z języ­ka pol­skie­go:

Roz­wiń cytat “nam strze­lać nie kaza­no” w opar­ciu o występ Valen­cii w dzi­siej­szym spo­tka­niu z FC Bar­ce­lo­ną.

I nowa nazwa dru­ży­ny wzo­ro­wa­na na nie­miec­kim Schal­ke, z któ­rym przy­jem­ność wygrać w tym sezo­nie mie­li­śmy:

Valen­cia 0:6 Club de Fut­bol