100 lat, Mariusz!

Mariusz we własnej osobie ;)Dokład­nie 20 lat temu w leżą­cym nie­opo­dal Łodzi Głow­nie, w rodzi­nie pań­stwa Wal­cza­ków przy­szedł na świat mały Mariusz, zna­ny pol­skim sym­pa­ty­kom Los Ches jako Assist Magik. Od tego cza­su spo­ro się zmie­ni­ło. Mały Mariusz stał się cał­kiem doro­słym Mariu­szem, któ­ry nade wszyst­ko upodo­bał sobie poezję i wszyst­ko co z nią zwią­za­ne, a tak­że bli­ską i naszym ser­com Valen­cię CF. W prze­rwach mię­dzy zaję­cia­mi na stu­diach infor­ma­tycz­nych, odwie­dza­niem rodzin­ne­go mia­sta i pisa­niem na swo­im blo­gu, Mariusz zaszczy­ca nasz ser­wis aktu­al­no­ścia­mi doty­czą­cy­mi Nie­to­pe­rzy.

Z oka­zji wej­ścia na nową, -dzie­sto­let­nią dro­gę życia pozwo­lę sobie w swo­im i Użyt­kow­ni­ków imie­niu życzyć Assi­sto­wi, by jego uko­cha­na dru­ży­na wygry­wa­ła mecz za meczem, by wkrót­ce został nomi­no­wa­ny do zna­nej w świe­cie lite­rac­kiej nagro­dy, i by zarów­no w życiu pry­wat­nym jak i zawo­do­wym wio­dło mu się jak naj­le­piej.

Amunt Mariusz, Amunt Assist Magik!

PS Wszyst­kich spra­gnio­nych dzieł Mariu­sza zapra­szam w jego imie­niu do odwie­dze­nia jego blo­ga — KLIK!