Jak dwie krople wody… cz.3

Spo­ro cza­su upły­nę­ło, odkąd po raz ostat­ni pre­zen­to­wa­li­śmy naszym czy­tel­ni­kom dru­gie twa­rze osób zwią­za­nych z Valen­cią. Tym razem prze­ko­na­cie się, m. in. o ukry­tych zdol­no­ściach tak­tycz­nych i logi­stycz­nych Bake­ro, będą­ce­go per­ma­nent­nie w cie­niu swo­je­go guru, Ronal­da Koema­na czy też o konek­sjach strzel­ca ostat­nie­go gola w fina­ło­wym meczu Copa del Rey z… Bar­ce­lo­ną.

 1. Zapew­ne nie­wie­lu spo­dzie­wa­ło­by się jakie­go­kol­wiek związ­ku El Moro z kata­loń­ską Bar­ce­lo­ną. Tym­cza­sem na co dzień w bar­wach AXA(dawniej Win­ther­tur) Bar­ce­lo­na wystę­pu­je typo­wa koszy­kar­ska ‘3’, Gian­lu­ca Basi­le – brat bliź­niak Morien­te­sa, wyż­szy od mie­rzą­ce­go 186 cm wzro­stu delan­te­ro o zale­d­wie 4cm ;>
2. Podob­no głów­ny pro­wa­dzą­cy The Mup­pet Show, żaba Ker­mit, roz­wa­ża w naj­bliż­szym cza­sie wzno­wie­nie emi­sji pro­gra­mu. Pierw­szym gościem miał­by być Javier Ari­zA­men­di.

3. Car­los Tarque – zało­ży­ciel hisz­pań­skie­go zespo­łu roc­ko­we­go z Mur­cii, M-Clan(Murcielagos Clan…) i San­tia­go Cani­za­res, pił­karz-legen­da Ches.
4. Jak się oka­zu­je, Vil­la nie bez przy­czy­ny nazy­wa­ny jest łow­cą goli – po lewej odtwór­ca roli Robin Hooda w fil­mie z 1922 roku, Douglas Fair­banks.
5. Z kolei tego wodza nie trze­ba chy­ba niko­mu przed­sta­wiać. Nasz Pierw­szy Kon­sul i Cesarz w jed­nym.

Cdn…