Taki tam mały ficzer

Od dzi­siaj w rapor­tach pome­czo­wych moż­na też zoba­czyć kto asy­sto­wał przy danej bram­ce. Infor­ma­cja ta jed­nak nie jest zbyt­nio wyeks­po­no­wa­na na pierw­szy rzut oka. Jeśli przy bram­ce była asy­sta, to ikon­ka pił­ki zosta­nie pod­kre­ślo­na. Trze­ba wte­dy na nią naje­chać, a chwi­lę póź­niej tool­tip poka­że nam kto popi­sał się poda­niem otwie­ra­ją­cym dro­gę do bram­ki. Może to i nic takie­go, ale wierz­cie mi, że upchnię­cie danej o asy­ście w XMLu i wyświe­tle­nie jej via XSL spra­wi­ło mi szcze­gól­ną radość, bo dzię­ki temu już nie­ba­wem gene­ra­cja sta­ty­styk roz­gry­wek (np http://vcf.pl/?ps=pd) będzie odby­wać się znacz­nie łatwiej i szyb­ciej. Tym razem z pożyt­kiem dla Nas wszyst­kich :)

Pra­cu­je­my też nad pew­ną nie­spo­dzian­ką, ale póki co ćśśś :)