A nie mówiłem?

Raczy­łem napi­sać (29.10.2007):

Zoba­czy­my, że jesz­cze będzie­cie pła­kać po Quique. Pochop­ny ruch władz klu­bu, któ­ry klu­bo­wi wyj­dzie na złe…

minę­ło tro­chę cza­su i…

spy­der napi­sał (28.11.2007):

I co zwo­len­ni­cy Koema­na? QF to był pata­łach, co nie? Nie­udacz­nik. To tera macie. kom­pro­mi­ta­cja. Z Mur­cia ten mecz 3–0 to każ­dy w ten dzien wygrał­by, wygrał więc tak­że wybit­ny stra­teg holen­der­ski. Trza go zwol­nić jak naj­szyb­ciej

Arkuss napi­sał (28.11.2007):

dupa dupa dupa… czu­łem że tak będzie… Koeman to fra­jer a nie tre­ner…

Mistic napi­sał (2.12.2007):

Lolek -> Fuera koeman ;] ”

Fuh napi­sał (2.12.2007):

Naj­wiek­sze ble­dy Vcf to:
1. Zwol­nie­nie Quique

Maśla­na napi­sał (3.12.2007):

Żału­je, że byłem zwo­len­ni­kiem odej­ścia Flo­re­sa. Wybacz­cie…[*].

Adrian_Vcf napi­sał (3.12.2007):

Koeman Wypier­da­laj tyle w tym tema­CIE

BYKU napi­sał (3.12.2007):

Ja pro­po­nu­je Jac­ka Gmo­cha na sta­no­wi­ska tre­ne­ra, jest 5 razy tan­szy a wyni­ki były­by takie same, a tak na powa­znie to jesli Koemann nie wykrze­sa nic z tej dru­ży­ny to juz powi­nien pako­wac wali­zy.

Mico napi­sał (3.12.2007):

aż szko­da gadać:(((
zwol­nie­nie QQ jed­nak było błę­dem.…

AMUNT!

Nie żeby spra­wi­ło mi to radość, że uda­ło mi się prze­wi­dzieć przy­szłość. Wręcz prze­ciw­nie.