Z cyklu “Znajdź różnice”


Foto 1: Podo­bień­stwo mię­dzy akto­rem Poulem Bet­ta­ny (“Kod Leonar­do Da Vin­ci) a Eidu­rem Gudjohn­se­nem jest zdu­mie­wa­ją­ce.


Foto 2: Nikt nam nie powie­dział, że Nedved jest tak­że zna­nym akto­rem.


Foto 3: Wie­dzie­li­śmy, że Ricar­do Oli­ve­ira to sym­pa­tycz­ny zawod­nik, ale o tym, że napi­sał mono­log dla zna­ne­go komi­ka Ale­xi­sa Val­de­sa już nie…


Foto 4: Seana Pen­na inte­re­su­je podob­no ofer­ta Realu Murcia…ekhm.. prze­pra­sza­my cho­dzi oczy­wi­ście o Migu­ela Miste.


Foto 5: Któ­ry z nich gra w Bar­ce­lo­nie, a któ­ry wystę­pu­je w hisz­pań­skiej wer­sji Big Bro­ther?