100 lat Jose!

20 lat temu, a więc dokład­nie 644 lata po zawar­ciu przez Kazi­mie­rza Wiel­kie­go poro­zu­mie­nia z Zako­nem Krzy­żac­kim, któ­re to poro­zu­mie­nie do histo­rii prze­szło pod nazwą poko­ju kali­skie­go, na świat przy­szedł Mate­usz Świę­cic­ki, któ­ry do histro­ii ser­wi­su vcf.pl przejść miał jako Jose.

Z oka­zji tego wyjąt­ko­we­go dla nasze­go wspa­nia­łe­go kole­gi dnia, w imie­niu Redak­cji oraz Wszyst­kich Kibi­ców Valen­cii pra­gnę zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze życze­nia uro­dzi­no­we dla Jose — oprócz tra­dy­cyj­ne­go zdro­wia, szczę­ścia i pomyśl­no­ści, wspo­mnieć war­to o życze­niu szczę­śli­we­go ukoń­cze­nia stu­diów dzien­ni­kar­skich, speł­nie­nia marzeń, oraz moż­no­ści sko­men­to­wa­nia nie tyl­ko w inter­ne­to­wym radio — ale być może i komer­cyj­nej bądź pań­stwo­wej tele­wi­zji — fina­łu pił­kar­skiej Ligii Mistrzów, oczy­wi­ście z udzia­łem Valen­cii, a tak­że kolej­nych arty­ku­łów, napi­sa­nych nie tyl­ko dla naszej stro­ny — ale — jak to z resz­tą już się zda­rza­ło — dla naj­więk­szych spor­to­wych dzien­ni­ków w naszym kra­ju.

Na koniec tra­dy­cyj­ne: 100 lat! AMUNT JOSE! ;)