El Tiki Taka, czyli Humor rodem z Hiszpanii cz.2

Co mie­siąc El Tiki Taka two­rzy swo­je komik­sy, tudzież żar­ty, jak kto woli. Dziś chciał­bym więc zapre­zen­to­wać ostat­nie dwa, któ­re poja­wi­ły się na stro­nie hisz­pań­skie­go ser­wi­su.

Czer­wiec 2007

Maj 2007