Sto lat Łukasz !!!

UleDokład­nie 19 lat temu- 16 maja 1988 roku w Tychach na świat przy­szed Łukasz Kwia­tek. Przez ten okres cza­su wie­le się w jego życiu zmie­ni­ło. Zmie­nił miej­sce zamiesz­ka­nia- dziś miesz­ka w Dąbrów­ce koło Boch­ni, tro­chę urósł, a tak­że zain­te­re­so­wał się fubo­lem. Jego uko­cha­nym klu­bem jest Valen­cia, a jej fanom w Pol­sce zna­ny jest pod ksy­wą Ule­sław. Wszy­scy koja­rzą go przede wszyst­kim z cią­głym wiel­bie­niem Joaqu­ina, spa­mo­wa­niem na forum oraz new­sa­mi i felie­to­na­mi, któ­ry­mi zaszczy­ca naszą stro­nę.

W związ­ku z tym wyjąt­ko­wym dla nasze­go redak­cyj­ne­go kole­gi dniem chciał­bym w imie­niu wła­snym, redak­cji, a tak­że użyt­kow­ni­ków nasze­go skrom­ne­go ser­wi­su życzyć Łuka­szo­wi dużo zdro­wia, szczę­ścia, pomyśl­no­ści, speł­nie­nia marzeń, zda­nia matu­ry oraz powo­dze­nia w dniu jutrzej­szym pod­czas egza­mi­nu doj­rza­ło­ści z histo­rii, dosta­nia się na stu­dia dzien­ni­kar­skie na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, lep­szej for­my Joaqu­ina, bram­ki Jor­ge Lope­za, poko­na­nia Artu­ra w sza­chy oraz mnó­stwo suk­ce­sów Nie­to­pe­rzy jesz­cze w tym, jak i w następ­nych sezo­nach.

STO LAT ŁUKASZ!!! AMUNT ULESŁAW!!!

Ten tekst został opublikowany w kategorii: Bez kategorii . permalink.