Sto lat Ruben!!!

Dokład­nie 22 lata temu — 26 maja 1985 roku na świat przy­szedł zna­ny nam bli­żej jako Ruben ojciec nasze­go ser­wi­su i jego redak­tor naczel­ny. Mimo iż teraz aktyw­ność nasze­go redak­cyj­ne­go kole­gi w pisa­niu dla ser­wi­su jest zero­wa (spo­wo­do­wa­ne jest to róż­ny­mi wzglę­da­mi) to i tak wszy­scy koja­rzą jego świet­ne new­sy i felie­to­ny, któ­ry­mi nas raczył, kie­dy tyl­ko pozwa­lał mu na to czas. War­to tak­że dodać, że gdy­by nie on to wystar­to­wa­nie z nową odsło­ną było­by nie­moż­li­we.

W związ­ku z tak wyjąt­ko­wym dniem dla Mate­usza w imie­niu wła­snym, redak­cji i użyt­kow­ni­ków nasze­go ser­wi­su chciał­bym życzyć mu dużo zdro­wia, szczę­ścia, speł­nie­nia marzeń, spo­ko­ju, by jego życie toczy­ło się tak, jak tego zapra­gnie oraz mnó­stwa suk­ce­sów nasze­go zespo­łu.

AMUNT RUBEN!!! Wszyst­kie­go naj­lep­sze­go !!!

Ten tekst został opublikowany w kategorii: Bez kategorii . permalink.