Jak dwie krople wody… cz.2

Minął bli­sko mie­siąc, odkąd odkry­li­śmy przed Wami tajem­ni­cę pił­ka­rzy Che i ujaw­ni­li­śmy toż­sa­mość ich bra­ci bliź­nia­ków. Przez ten czas nasi poszu­ki­wa­cze nie próż­no­wa­li, sta­ra­jąc się dowieść podo­bień­stwa gwiazd Valen­cii do innych zna­nych oso­bi­sto­ści. Nie było to zada­nie trud­ne, bowiem wystar­czy­ło tyl­ko włą­czyć tele­wi­zor, nasta­wia­jąc przy tym na kanał z kre­sków­ka­mi.

1. Fizjo­gno­micz­nie Mista bar­dzo przy­po­mi­na ziom­ka Sco­oby Doo — Shaggy’ego, bar­dziej zna­ne­go w Pol­sce jako Kudła­ty

2. Gar­field oraz Juan Bau­ti­sta Soler, miło­ści­wie nam w Valen­cii panu­ją­cy. Ape­tyt oby­dwu jest porów­ny­wal­ny – jeden łasi się na laza­nię, dru­gi na tro­fea.

3. Pablo Aimar i Fro­do Bag­gins. “El Pay­aso” podob­no rów­nież powie­rzo­no misję znisz­cze­nia zło­wro­gich sił Mor­do­ru, tj Madry­tu, lecz po dro­dze zgu­bił się w Zara­go­zie.